Zaterdag 13 juli 2024 03:37:00

Privacyverklaring Aanbestedingskalender B.V.

Inleiding

Deze privacyverklaring van Aanbestedingskalender B.V. (hierna: ABK) is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten, potentiële klanten en andere personen die de website van ABK bezoeken of op enig andere manier contact heeft met ABK. ABK respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens welke door u zijn verstrekt en waarover zij beschikt, vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de geldende wetgeving stelt. Door gebruik te maken van de website van ABK geeft u aan het privacybeleid van ABK te accepteren.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe ABK omgaat met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop ABK omgaat met uw persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ABK via info@aanbestedingskalender.nl en per telefoon (085) 760 5757. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Privacyverklaring Aanbestedingskalender B.V.

Verwerkingsverantwoordelijke:

Aanbestedingskalender B.V.

Bevoegd: Dhr. Christophe de Boeck

Bergpoortstraat 71

7411 CL  DEVENTER

T. (085) 760 57 57

Kamer van Koophandel: 56807554

Welke persoonlijke informatie wordt verzameld door ABK

De persoonsgegevens die door ABK wordt gebruikt voor het creëren van een account, zijn de navolgende bedrijfsgegevens:

De bedrijfsnaam, het vestigingsadres en/of het postadres (indien van toepassing), het KvK-nummer, de AGB-code (indien van toepassing), het BTW-nummer, de soort organisatie (sector), het aantal medewerkers en het Tenderned-aansluitnummer (indien van toepassing).

De persoonsgegevens van de accounthouder (natuurlijk persoon) die door ABK wordt gebruikt voor het creëren van een account zijn de navolgende gegevens:

Naam en achternaam, het telefoonnummer en het e-mailadres.

Rechtsgronden voor het verzamelen van de verstrekte persoonsgegevens

  • Toestemming van de betrokkene;
  • Uitvoering van de voorwaarden van de overeenkomst.

Het verzamelen van persoonsgegevens van klanten en gebruikers is noodzakelijk voor de uitvoering van de voorwaarden van de overeenkomst, (bijv. abonnement, abonneren op een online-dienst - gratis dan wel tegen betaling) en om de verlening van de door de betrokken natuurlijke persoon geabonneerde dienst of het aangekocht product te garanderen. Zo is de toestemming van de persoon in deze context niet nodig omdat de verrichte verwerkingen verband houden met de uitvoering van de overeenkomst;

  • Het gerechtvaardigd belang.

In bepaalde omstandigheden houdt de aard van de door ABK verleende dienst in, het verzamelen van persoonsgegevens van klanten en gebruikers, alsmede het doorgeven van die informatie aan aangewezen derden (bv. diensten om personen met elkaar in contact te brengen). De verwerkingen die verband houden met het gerechtvaardigd belang van ABK, worden in deze veronderstelling beschouwd als een redelijke verwachting van de betrokkene op grond van de beschrijving van de verstrekte dienst. ABK beoordeelt voortdurend of haar gerechtvaardigd belang niet teniet wordt gedaan door het belang van de betrokkene of door de eerbiediging van zijn/haar grondrechten en fundamentele vrijheden;

  • Een wettelijke verplichting die de verwerking verplicht stelt.

N.B.: Het regelgevend kader van een activiteit kan bepaalde verwerkingen en doorgiften van gegevens verplicht stellen: bijvoorbeeld voor de facturering van producten of diensten, opleidingsactiviteiten etc.

Gebruik verstrekte gegevens

De door u verstrekte gegevens worden door ABK o.a. gebruikt voor:

  • Het versturen van (ontvangst)bevestigingsmails en aanbevelingsmails (o.a. mogelijk interessante aanbestedingen, interessante trainingen en de mogelijkheid om e-book te downloaden) aan haar klanten;
  • Het versturen van inschrijving gerelateerde alert-mails, nieuwsbrieven en commerciële e-mails (hiervoor wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd aan haar klanten); en
  • Het verzamelen van gegevens over het gebruik van haar website en andere communicatiemiddelen ter optimalisatie van haar website, nieuwsbrieven, producten en services.

ABK gebruikt de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Sociale media

De klanten van ABK hebben de mogelijkheid om via sociale media (LinkedIn en Twitter) te communiceren met ABK. Indien hiervan gebruik wordt gemaakt, ontvangt ABK van de gebruikers de persoonsgegevens waaronder de (gebruikers)naam, profielfoto, telefoonnummer en woonplaats. Alle gegevens die via sociale media worden ontvangen, worden niet opgeslagen door ABK.  Voorgenoemde gegevens kunnen door ABK worden gebruikt om haar diensten te kunnen leveren of voor analytische doelstellingen.

Telefoongesprekken

ABK verstrekt bepaalde diensten via de telefoon en kan zo persoonsgegevens verzamelen. Daar waar mogelijk wordt het telefonisch contact bevestigd via e-mail, waardoor de betrokkene het gesprek schriftelijk kan bijhouden en zijn rechten op elk moment kan uitoefenen. De verkregen persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verzameld (o.a. verbetering van de producten, diensten en training van medewerkers). De bewaartermijn bedraagt maximaal 3 maanden waarna de gegevens volledig worden vernietigd.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen binnen de EU

Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens reeds verzameld zijn, kunnen de verstrekte persoonsgegevens worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst. Bij derden kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de boekhouder en/of een advocatenkantoor waarmee ABK samenwerkt. Met dergelijke derde partijen sluit ABK, indien noodzakelijk, een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de verstrekte persoonsgegevens.

ABK kan de verstrekte gegevens eveneens doorgeven aan een samenwerkingspartner binnen de Europese Unie, doch dit zal ABK enkel doen als ABK uitsluitend toestemming heeft verkregen van haar klant om door te verwijzen aan deze derde partij, ter uitvoering van haar dienstverlening of om haar klanten te voorzien van informatie. ABK zal de door haar klanten verstrekte gegevens eveneens aan derde partijen verstrekken indien ABK hiertoe enige wettelijke verplichting heeft (denk daarbij aan bijvoorbeeld Tenderned en TED Europe).

Bewaringstermijn

ABK bewaart de verkregen persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zullen de verstrekte persoonsgegevens worden bewaard om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Als de klant haar abonnement niet opzegt en deze stilzwijgend wordt verlengd, zullen de verstrekte gegevens worden bewaard. De gegevens zullen echter volledig worden verwijderd zodra de klant haar account opzegt. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zal ABK de klant daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ABK langer moet bewaren omdat de wet haar hiertoe verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst. ABK bewaart de informatie van ingevulde aanmeld-/contactformulieren voor 1 jaar, om aan het einde van het jaar te analyseren welke formulieren en aanbiedingen en bijbehorende formulieren als het prettigst werden ervaren door bezoekers om in te vullen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens

Iedere klant van ABK heeft het uitdrukkelijke recht tot inzage van de verstrekte persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) van deze persoonsgegevens, indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heeft een ieder het recht om de verstrekte persoonsgegevens permanent te laten verwijderen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met ABK: info@aanbestedingskalender.nl.

Beveiliging

De veiligheid van de persoonsgegevens is één van de grootste prioriteiten van ABK. Om de verstrekte persoonsgegevens zorgvuldig te beheren heeft ABK beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreffen zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van haar klanten te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. Zo is o.a. de website beveiligd met het SSL-certificaat. Verder heeft ABK maatregelen getroffen om de IT-systemen veilig te kunnen gebruiken. De ruimtes waar de gegevens worden opgeslagen zijn zeer goed beveiligd.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. In de cookies van ABK wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen. ABK gebruikt cookies om de gebruiksvriendelijkheid van Aanbestedingskalender.nl te verhogen. Bijvoorbeeld: Om het inloggen op de website te vergemakkelijken; de voorkeuren en instellingen te kunnen onthouden en om statistieken van de website te kunnen analyseren.

De cookies die ABK gebruikt:

ABK maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. ABK plaatst cookies die het surfgedrag van haar klanten bijhouden zodat ABK op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij het eerste bezoek aan de website van ABK, worden de bezoekers al geïnformeerd over deze cookies en wordt aan de bezoeker uitdrukkelijk toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Twitter. Deze cookie wordt alleen geplaatst indien de klant gebruik maakt van Twitter en ingelogd is voor deze service. Het maakt het mogelijk om berichten te (re)tweeten. ABK verwijst haar klanten naar de privacyverklaring van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat Twitter met de persoonsgegevens doet die zij met deze code verwerkt. ABK heeft hierop geen invloed.

LinkedIn. Deze cookie wordt alleen geplaatst indien de klant gebruik maakt van LinkedIn en ingelogd is voor deze service. Het maakt het de klant mogelijk om berichten te delen via haar LinkedIn-netwerk. ABK verwijst haar klanten naar de privacyverklaring van LinkedIn (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat LinkedIn met de persoonsgegevens doet die LinkedIn met deze code verwerkt. ABK heeft hierop geen invloed.

Cookies uitschakelen en verwijderen

De klant heeft de vrije keus om geen toestemming te verlenen voor het plaatsen van cookies. Deze cookies kunnen te allen tijde worden uitgezet door de instellingen van de browser aan te passen of door gebruik te maken van de button linksonder de website van ABK en daar de instelling "Cookies are off" te gebruiken.

Google Analytics

ABK maakt gebruik van Google Analytics om het bezoek van de website te meten en te analyseren. Met behulp van deze cookies verzamelt ABK anonieme informatie over onder andere bezoekersaantallen, de duur van een bezoek op haar website, populaire zoektermen en welke pagina’s het meest bezocht worden. Het doel is het verbeteren van de website en het beter afstemmen van de dienstverlening en de inhoud van de website op de behoeften van de bezoekers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht. Houdbaarheid: 2 jaar. 

Adwords

Google Adwords is een advertentiedienst van Google Inc. Om te bepalen welke advertentie(klikken) hebben geleid tot een aankoop of bestelling, worden conversiepixels gebruikt. Hierdoor kan ABK achteraf herleiden welke advertenties tot een aankoop hebben geleid, en de getoonde advertenties zo goed mogelijk laten aansluiten bij de voorkeuren van de bezoeker. Houdbaarheid: 30 dagen.
Aanvulling op Google Adwords houdt deze cookie bij of een bezoeker al eerder op de website van ABK is geweest naar aanleiding van een remarketing campagne. Afhankelijk hiervan kan ABK ook gerichte advertenties op websites van derden tonen. Houdbaarheid: 30 dagen. 

Tag Manager

Google Tag Manager is een tool voor het maken en beheren van websitetags vanuit één interface. Tags zijn kleine website-code-fragmenten waarmee verkeer en bezoekgedrag gemeten kan worden. Het hulpprogramma voor het beheren van de tags zelf is een cookie-vrij domein dat geen persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelt. Het programma zorgt ervoor dat andere tags worden geactiveerd, die op hun beurt wel gegevens kunnen verzamelen.

Privacybeleid van Google.

Optinmonster

Optinmonster is een hulpmiddel dat ABK helpt bij het maken van pop-ups en opt-ins om onze bezoekers specifieke inhoud en/of aanbiedingen te bieden. Het verzamelt niet-persoonlijk identificeerbare informatie van het type dat webbrowsers en servers doorgaans beschikbaar stellen, zoals het browsertype, de taalvoorkeur, de verwijzende site en de datum en tijd van elk bezoekersverzoek. Het doel van Optinmonster bij het verzamelen van niet-persoonlijk identificeerbare informatie, is om beter te begrijpen hoe de bezoekers de website gebruiken. Voor meer informatie wordt verwezen naar het privacybeleid van Optinmonster.

Hotjar

ABK maakt gebruik van Hotjar om het gedrag van bezoekers op de website te meten en te analyseren. Hotjar maakt het mogelijk het gedrag van bezoekers op de website te visualiseren, door onder andere de klikken, de bewegingen van de muis, het scrollgedrag en het tappen op mobiele apparaten te tonen in zogenaamde heatmaps. Een andere optie zijn zogenaamde visitor recordings, waarmee sessies van bezoekers worden opgeslagen en onder andere muisklikken, muisbewegingen, toetsaanslagen en navigatie door de site teruggekeken kan worden. Hotjar toont hierbij geen IP-adressen. Houdbaarheid: 365 dagen. Privacybeleid van Hotjar.

Google Optimize

ABK gebruikt Google Optimize om verschillende varianten van specifieke (elementen van) webpagina's te testen. Dit is om ervoor te zorgen dat ABK de optimale ervaring voor haar bezoekers creëert. Het helpt ABK verder te zien hoe verschillende gebruikers reageren op verschillende versies van de geteste elementen. Google Optimize gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van de gebruikers en hun apparaten, om te zien hoe de verschillen zich manifesteren. Google Optimize slaat deze informatie gepseudonimiseerd op. Noch Google Optimize noch ABK zal deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te koppelen aan verdere gegevens over een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Google.

Microsoft Clarity

Microsoft Clarity is een tool die geanonimiseerde informatie verzamelt over het gebruikersgedrag op de pagina. Bijvoorbeeld waar men klikt, tot hoe ver men scrollt en eventuele anonieme micro-vragenlijsten. Deze informatie is niet tot een specifieke gebruiker te herleiden. Privacybeleid van Microsoft Clarity


Trustpulse

Trustpulse is een tool die bijhoudt hoeveel registraties er in een afgelopen periode zijn geweest op de site, en toont deze in een notificatie. De tool maakt een som van de registraties in de afgelopen 10 dagen, en toont dit cijfer aan bezoekers om ze een beeld te geven van de activiteit op de website. Deze informatie is geanonimiseerd en is niet tot een specifieke gebruiker te herleiden. Privacybeleid van Trustpulse

Unbounce

Unbounce is een tool die landingspagina’s maakt en controleert. Het verzamelt verschillende soorten informatie. Loggegevens: zodra een bezoeker de website bereikt, kunnen de servers van Unbounce informatie verzamelen en opslaan, inclusief informatie die hun browser verzendt wanneer zij de website bezoeken. Deze loggegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, Internet Protocol (IP) adres, het adres van de webpagina die zij hebben bezocht voordat deze naar de website van ABK kwamen, het besturingssysteem dat zij gebruiken, de datum en tijd van hun bezoek, geo-locatie-informatie, het type apparaat, cookiegegevens en browsersignaturen.

Unbounce specificeert hun data-beleid met betrekking tot tracking en opslag als volgt (voor meer informatie, verwijst ABK naar het privacybeleid van Unbounce).

• IP-adressen: het IP-adres van elke bezoeker wordt geregistreerd, de landinspagina’s die gemaakt zijn, dit om het verkeersgebruik per account en conversiepercentages per variant te berekenen, spambeschrijvingen en tegenstrijdigheden in paginastatistieken te onderzoeken, evenals zorg te dragen voor de veiligheid van de webpagina, services en gerelateerde gegevens. Unbounce gebruikt nooit het IP-adres of andere persoonlijke gegevens van bezoekers om marketingactiviteiten uit te voeren of de services te promoten.

• Cookies en logbestanden: De manieren waarop de cookies worden gebruikt, omvatten, doch zijn niet beperkt tot: het bijhouden welke webpagina-variant een bezoeker heeft gezien, verkeerspatronen monitoren en de populariteit van service-opties meten. First-party cookies op Unbounce bestemmingspagina's zijn anoniem en kunnen niet op zichzelf worden gebruikt om een persoon te identificeren.

• Gebruik van de site en services betekent instemming met het gebruik van cookies door Unbounce, inclusief en zonder beperking cookies van derden die Unbounce mogelijk gebruikt voor analytische doeleinden of andere doeleinden. De bezoeker gaat ermee akkoord dat als de cookies worden uitgeschakeld in de browser, bepaalde aspecten van de Services mogelijk niet meer beschikbaar zijn en dat Unbounce niet verantwoordelijk is voor eventuele nadelige effecten die voortkomen uit de browser of andere computer- of mobiele instellingen.

Leaddata: de bezoeker heeft de mogelijkheid om het Unbounce-platform te gebruiken om formulieren te bouwen en informatie van individuele betrokkenen te verkrijgen ('Lead Data'). In deze situaties, aangezien de bezoeker ervoor kiest welke gegevens moeten worden verzameld en verwerkt, de aard van de gegevens, evenals de doeleinden en middelen van verwerking, treedt de bezoeker op als "gegevensbeheerder" onder de toepasselijke wetgeving (inclusief, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) en heeft de bezoeker de bijbehorende verantwoordelijkheden onder deze toepasselijke wetgeving.

Bij het installeren of bijwerken van de plug-in verzamelt en slaat Unbounce bepaalde gegevens op in de WordPress-omgeving. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot: het versienummer van WordPress, PHP-versienummer, cURL-versienummer, de namen van andere WordPress-plug-ins die op het domein zijn geïnstalleerd, de namen van andere PHP-extensies die op het domein zijn geïnstalleerd, het besturingssysteem en sleutel PHP-configuratie-instellingen. ABK verzamelt deze informatie om de plug-in en de omgevingen waarop deze is geïnstalleerd beter te ondersteunen. ABK zal onder andere deze gegevens verzamelen en opslaan om haar beslissingen over minimale configuratie- en testvereisten te informeren en om de stabiliteit van plug-insupdates te verbeteren.

De bezoeker dan wel de klant stemt hierbij in met het verzamelen en opslaan van deze informatie in het gebruik, installatie en bijwerking van de plug-in. Als de bezoeker niet instemt met het verzamelen en opslaan van deze informatie, mag deze de plug-in niet worden gebruikt.

Datalekken

ABK zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om de verstrekte gegevens te beveiligen. ABK streeft ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich een ernstige gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een zogenaamde datalek, stelt ABK de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan onverwijld op de hoogte. Als blijkt dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de klant, zal de klant hiervan onverwijld op de hoogte worden gesteld.

Bezwaar

De klant kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens (of een deel hiervan). ABK is te bereiken per mail: info@aanbestedingskalender.nl en per telefoon op (085) 760 57 57. ABK wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacybeleid ABK

ABK behoudt zich het recht voor dit privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen op de website, zodat u van deze wijzingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.