Zondag 28 mei 2023 01:33:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 02-05-2022 Gunningsbeslissing op 06-08-2022 PB-nummer 2022/S 043-112438

Europees openbare aanbesteding Wmo begeleiding

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Oldambt
Postadres: Johan Modastraat 6
Plaats: Winschoten
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9671CD
Land: Nederland
Contactpersoon: Afdeling Inkoop
E-mail: inkoop@gemeente-oldambt.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.gemeente-oldambt.nl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Pekela
Postadres: Postbus 20 000
Plaats: Oude pekela
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9665 ZM
Land: Nederland
E-mail: info@pekela.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.pekela.nl/Onderwerpen
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Stadskanaal
Postadres: postbus 140
Plaats: Stadskanaal
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
Postcode: 9500 AC
Land: Nederland
E-mail: gemeente@stadskanaal.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.stadskanaal.nl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europees openbare aanbesteding Wmo begeleiding

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Doel van deze inkoopprocedure is om voor iedere individuele gemeente afzonderlijk met iedere individueel gegunde aanbieder een eensluidende overeenkomst te sluiten voor verschillende Wmo-begeleidingsvormen. De nieuwe overeenkomsten gaan in per 1 juni 2022. Het gaat om de volgende percelen/ begeleidingsvormen:

Perceel 1: Ambulante begeleiding

Perceel 2: Begeleiding in groepsverband

Verdeeld in de volgende subpercelen:

2a. Begeleiding groep belevingsgericht

2b. Begeleiding groep arbeidsmatig

Perceel 3: Kortdurend verblijf

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/02/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2021-154491
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17/02/2022

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

2022-03-01

Te lezen:

2022-03-24

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De aanbestedingsprocedure wordt opgeschort vanwege een ingediende dagvaarding.