Zondag 28 mei 2023 02:03:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 02-05-2022 Gunningsbeslissing op 06-08-2022 PB-nummer 2021/S 247-653614

Europees openbare aanbesteding Wmo begeleiding

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Oldambt
Postadres: Johan Modastraat 6
Plaats: Winschoten
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9671CD
Land: Nederland
Contactpersoon: Afdeling Inkoop
E-mail: inkoop@gemeente-oldambt.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.gemeente-oldambt.nl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Pekela
Postadres: Postbus 20 000
Plaats: Oude pekela
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9665 ZM
Land: Nederland
E-mail: info@pekela.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.pekela.nl/Onderwerpen
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Stadskanaal
Postadres: postbus 140
Plaats: Stadskanaal
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
Postcode: 9500 AC
Land: Nederland
E-mail: gemeente@stadskanaal.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.stadskanaal.nl/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europees openbare aanbesteding Wmo begeleiding

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Doel van deze inkoopprocedure is om voor iedere individuele gemeente afzonderlijk met iedere individueel gegunde aanbieder een eensluidende overeenkomst te sluiten voor verschillende Wmo-begeleidingsvormen. De nieuwe overeenkomsten gaan in per 1 juni 2022. Het gaat om de volgende percelen/ begeleidingsvormen:

Perceel 1: Ambulante begeleiding

Perceel 2: Begeleiding in groepsverband

Verdeeld in de volgende subpercelen:

2a. Begeleiding groep belevingsgericht

2b. Begeleiding groep arbeidsmatig

Perceel 3: Kortdurend verblijf

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 45 600 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 4
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

niet van toepassing

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ambulante begeleiding (regulier & plus)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Oldambt, Gemeente Pekela en Gemeente Stadskanaal

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Een omschrijving van de percelen en de bijbehorende dienstverlening is opgenomen in bijlage 4 van de overeenkomst.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/06/2022
Einde: 31/05/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomsten kunnen maximaal tweemaal met één (1) jaar eenzijdig door iedere gemeente afzonderlijk of door de gemeenten gezamenlijk worden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De gemeenten sluiten per individuele gemeente een eensluidende overeenkomst af met de aanbieders.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

2a. begeleiding groep belevingsgericht

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Oldambt, Gemeente Pekela en Gemeente Stadskanaal

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Een omschrijving van de percelen en de bijbehorende dienstverlening is opgenomen in bijlage 4 van de overeenkomst.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/06/2022
Einde: 31/05/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomsten kunnen

maximaal tweemaal met één (1) jaar eenzijdig door iedere gemeente afzonderlijk of door de gemeenten

gezamenlijk worden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De gemeenten sluiten per

individuele gemeente een eensluidende overeenkomst af met aanbieders.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

2b. Begeleiding groep arbeidsmatig

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Oldambt, Gemeente Pekela en Gemeente Stadskanaal

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Een omschrijving van de percelen en de bijbehorende dienstverlening is opgenomen in bijlage 4 van de overeenkomst.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/06/2022
Einde: 31/05/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomsten kunnen maximaal tweemaal met één (1) jaar eenzijdig door iedere gemeente afzonderlijk of door de gemeenten gezamenlijk worden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De gemeenten sluiten per

individuele gemeente een eensluidende overeenkomst af met aanbieders.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

kortdurend verblijf (KDV)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Oldambt, Gemeente Pekela en Gemeente Stadskanaal

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Een omschrijving van de percelen en de bijbehorende dienstverlening is opgenomen in bijlage 4 van de overeenkomst.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/06/2022
Einde: 31/05/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomsten kunnen maximaal tweemaal met één (1) jaar eenzijdig door iedere gemeente afzonderlijk of door de gemeenten gezamenlijk worden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De gemeenten sluiten per

individuele gemeente een eensluidende overeenkomst af met aanbieders.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Aanbieder verklaart met het invullen van het vereiste deel III A van de UEA dat er geen sprake is van een in de afgelopen vijf (5) jaren onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak jegens aanbieder, in de zin van alle in artikel 2.86 Aw 2012 beschreven redenen. Als hiervan wel sprake is wordt aanbieder uitgesloten. De verplichting tot uitsluiting van aanbieder is ook van toepassing wanneer de bij onherroepelijk vonnis veroordeelde persoon lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van aanbieder of die daarin een vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft.

Aanbieder moet daarnaast door het invullen van het vereiste in deel III B van de UEA verklaren dat er geen sprake is van een onherroepelijke en bindende rechterlijke of administratieve beslissing overeenkomstig de wettelijke bepalingen dat aanbieder niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies.

Aanbieder moet ook door het invullen van het vereiste deel III C van de UEA verklaren dat geen sprake is van de situaties als opgesomd in artikel 2.87 Aw 2012. De gemeenten verklaren op onderhavige procedure de navolgende facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing:

 Schending verplichting o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht (art. 2.87 lid 1 sub a Aw 2012);

 Faillissement, insolventie of gelijksoortig (art. 2.87 lid 1 sub b Aw 2012);

 Vervalsing van de mededinging (art. 2.87 lid 1 sub d Aw 2012);

 Belangenconflict (art. 2.87 lid 1 sub e Aw 2012);

 Prestaties uit het verleden (art. 2.87 lid 1 sub g Aw 2012);

 Valse verklaring (art. 2.87 lid 1 sub h Aw 2012);

 Onrechtmatige beïnvloeding (art. 2.87 lid 1 sub i Aw 2012).

De aanbieder dient ook in Deel III B van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat er geen sprake is van onderstaande facultatieve uitsluitingsgrond:

 Betaling belasting of sociale premies (art. 2.87 lid 1 sub j Aw 2012).

Voor het eerste lid de onderdelen a, c, d, g en j van artikel 2.87 Aw 2012 geldt een terugkijktermijn van drie (3) jaren. Voor de overige facultatieve uitsluitingsgronden geldt dat hiervan geen sprake mag zijn jegens onderhavige procedure.

Voor wat betreft de prestaties uit het verleden wordt door gemeenten het volgende verstaan:

Gedurende drie jaar voorafgaand aan de publicatiedatum van de procedure (en ook gedurende de looptijd van de overeenkomst) is voor wat betreft aanbieder geen sprake geweest van aanzienlijke én/of voortdurende tekortkomingen in de uitvoering van (raam)overeenkomsten voor gemeente(n).

- Een voortdurende tekortkomingen is van toepassing als in de uitvoering (ergens in Nederland) van een (raam)overeenkomst Wmo Begeleiding, Jeugd, zorgverzekerings Wet of Wet langdurige zorg gedurende één contractjaar twee of meer dan twee keer sprake is geweest van een ingebrekestelling die heeft geresulteerd in ontbinding omdat aanbieder niet heeft voldaan aan één of meerdere contractuele vereisten.

- Onder aanzienlijke tekortkomingen wordt in ieder geval verstaan die gevallen waarin wanprestatie zijn vastgesteld of tekortkomingen die hebben geleid tot vroegtijdige beëindiging van (raam)overeenkomsten.

De uitsluitingsgronden en eisen aan de inhoud van de zorg welke gelden voor aanbieder zijn tevens van toepassing op eventuele derde(n) waar aanbieder een beroep op doet. Bij inschrijving moet een rechtsgeldig ondertekende UEA van deze derde(n) te worden gevoegd, waarmee zij verklaren dat deze uitsluitingsgronden niet op hen van toepassing zijn.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

4.3.2.1 Beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De aanbieder dient behoorlijk verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid door middel van een beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt minimaal EUR 1.000.000,00 per gebeurtenis en minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per kalenderjaar.

4.3.2.2 Stabiliteit onderneming

Aanbieder verklaart dat zijn onderneming financieel gezond is. Aanbieder verklaart dat hij aan zijn financiële verplichtingen voldoet en kan voldoen, zodat de continuïteit van de begeleiding voor de cliënt voldoende gewaarborgd is. Aanbieder dient een goedkeurende accountantsverklaring met betrekking tot de meest recente jaarrekening te verstrekken. Deze accountantsverklaring mag geen zogenaamde continuïteitsparagraaf bevatten. Van een niet-jaarrekeningplichtige aanbieder, zoals een eenmanszaak, verlangen gemeenten een beoordelings- of samenstellingsverklaring.

Eventuele minimumeisen:

Als bewijs moet de aanbieder na voorlopige gunning het volgende aan gemeenten overleggen:

- Een geldig polisblad van de toepasselijke beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;

- Indien het niet mogelijk is een geldig polisblad te overleggen mag een geldig verzekeringscertificaat worden overlegd waaruit blijkt dat aanbieder verzekerd is voor het vereiste bedrag.

De goedkeurende accountantsverklaring of de beoordelings of samenstellingsverklaring voor niet-jaarrekeningplichtige aanbieders dient uiterlijk binnen zeven (7) kalenderdagen na voorgenomen gunning aan de aanbestedende dienst te worden verstrekt.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

4.3.3.1 Kerncompetenties

De aanbieder dient bij inschrijving een referentie op te geven, die maximaal drie (3) jaren geleden is afgerond, gerekend vanaf de sluitingsdatum van het indienen van de inschrijvingen, om zijn bekwaamheid aan te tonen met betrekking tot de volgende kerncompetenties.

Perceel 1 Ambulante begeleiding:

Aanbieder heeft gemiddeld per contractjaar een gemiddelde minimale omzet van 10.000 euro per jaar voor belasting gerealiseerd voor wat betreft het bieden van ambulante of individuele begeleiding.

Perceel 2 Begeleiding in groepsverband:

Aanbieder heeft gemiddeld per contractjaar een gemiddelde minimale omzet van 10.000 euro per jaar voor belasting gerealiseerd voor wat betreft het bieden begeleiding in groepsverband.

Perceel 3 Kortdurend Verblijf:

Aanbieder heeft gemiddeld per contractjaar een minimale omzet

3.3.3.2 Kwaliteitsborging

Aanbieder beschikt minimaal over een kwaliteitsmanagementsysteem zoals is beschreven in paragraaf 1.2 van het programma van eisen. Bij inschrijving wordt door aanbieder door middel van het bijvoegen van een inhoudsopgave van het kwaliteitshandboek of een overzicht van gedocumenteerde informatie aangetoond dat aanbieder een kwaliteitsmanagementsysteem heeft waarin minimaal de in paragraaf 1.2 van het programma van eisen zijn vastgelegd.

3.3.3.3 Overzicht medewerkers en diploma’s

Van aanbieders vragen wij een overzicht te geven van medewerkers die gaan werken voor de gemeenten (zowel van hoofd en onderaanbieders) afhankelijk van de inschrijving op percelen. Het document dient te bestaan uit voorletters, achternaam, hoogst genoten zorg gerelateerde opleiding. Hierbij is het van belang dat aanbieder aangeeft wat de titel van de opleiding is en op welk niveau het diploma is behaald.

Procesdocument ref. no. 49133-2021 OPS pagina 23 van 31

Dit overzicht vragen wij op zodat we kunnen controleren of u voldoet aan het toetsingskader opleidingen zoals aangegeven in paragraaf 1.7.3 van het programma van eisen ook in relatie tot de aan te bieden begeleidingsvormen . Het doel van de lijst is ook om een onafhankelijke steekproef te kunnen nemen, in het kader van de controle op kwaliteitscriteria. Dit overzicht kan tijdens de overeenkomst opnieuw worden opgevraagd. Voor het aanleveren van dit overzicht is een format toegevoegd.

Eventuele minimumeisen:

Als bewijs dient aanbieder de genoemde referentie, volgens het standaardformat, toe te voegen aan de inschrijving. Aanbieder mag per kerncompetentie meerdere referenties indienen op voorwaarde dat duidelijk en ondubbelzinnig de gevraagde ervaring blijkt. Indien u zich inschrijft voor één perceel dient u voor dat perceel de kerncompetentie in te vullen.

Aanbieder is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de gestelde kerncompetitie met de juiste referentie.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

Zie programma van eisen , bijlage 2 conceptovereenkomst

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Zie pagina 7 procesdocument

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/02/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/02/2022
Plaatselijke tijd: 10:15
Plaats:

Winschoten

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Inkoopmedewerker en inkoopadviseur Gemeente Oldambt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Tijdens de procedure worden, tenzij dit om redenen als Corona niet mogelijk is, fysieke bijeenkomsten met aanbieders georganiseerd waarin aanbieders de gelegenheid krijgen om vragen en bespreekpunten mondeling toe te lichten en met gemeenten te bespreken. Ook biedt het gemeenten de mogelijkheid om bepalingen en antwoorden mondeling toe te lichten.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland (Groningen)
Postadres: Postbus 933
Plaats: Groningen
Postcode: 9700 AX
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 503166166
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/12/2021