Donderdag 28 september 2023 05:22:00
Terug
Sluit op 28-09-2015

Renovatie Openbare Verlichting

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Leveringen


AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1)NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):
Gemeente Gouda, Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG  Gouda (NL). Contactpunt(en): Buro-33, t.a.v.: Jean-Marc Pisters. E-mail: info@buro-33.nl.

Internetadres(sen):

URL aanbestedende dienst:
http://www.gouda.nl.

Elektronische toegang tot de inlichtingen :
http://www.aanbestedingskalender.nl/.

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken om deelneming:
http://www.aanbestedingskalender.nl/.

I.2)TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF ACTIVITEITEN:

Regionale of lokale instantie.

Algemene diensten van de overheden,

De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: Neen.AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1)BESCHRIJVING
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:

Renovatie Openbare Verlichting

II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:

Leveringen, aankoop

Belangrijkste plaats van de uitvoering van de werken: Gouda

NUTS-code: NL334;

II.1.3)De aankondiging betreft:
Overheidsopdracht
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:

De gemeente Gouda wil met deze opdracht de kwaliteit verbeteren van haar installatie voor openbare verlichting. Aangezien de gemeente een eigen ondergronds netwerk voor de openbare verlichting heeft, bestaat de installatie niet alleen uit ruim 10.000 lichtmasten en verlichtingsarmaturen maar ook nog eens uit zo'n 100 voedingskasten. De gemeente wil met deze opdracht tegelijkertijd energiebesparing van de openbare verlichting realiseren en zorgen voor een meer duurzame installatie voor openbare verlichting.

II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten):
34993000, 45316110
II.1.6)Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
Ja.
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten:AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1)TYPE PROCEDURE
IV.1.1)Type procedure:
Openbaar.
IV.2.1)Gunningscriteria:
Laagste prijs
IV.2.2)Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling:
Neen.
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
Bestek 2015-16
IV.3.2)Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:


AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT

OPDRACHT NR.: 1

PERCEEL NR.: 1

TITEL: Renovatie Openbare Verlichting

V.1)DATUM VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT:
20.11.2015
V.2)AANTAL ONTVANGEN INSCHRIJVINGEN:
5
V.3)AANTAL LANGS ELEKTRONISCHE WEG ONTVANGEN INSCHRIJVINGEN:
0
V.4)NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND:
CityTec BV, Postbus 348, 2950 AH Alblasserdam. (NL). Tel.: +31 888959000. E-mail: marc.thuijls@citytec.nl. URL: http://www.citytec.nl/.
V.5)INFORMATIE OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT:

V.6)DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED:
Neen.


AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1)OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE EU WORDT GEFINANCIERD:
Neen.
VI.2)NADERE INLICHTINGEN:

Tot 2 september 2015, 24:00 kunnen verzoeken om nadere inlichtingen worden ingestuurd op het e-mailadres: info@buro-33.nl

Het gunningscriterium is de laagste prijs. De aanbestedende dienst heeft gekozen voor de laagste prijs als gunningscriterium omdat het bij deze opdracht gaat om een duidelijk vaststaande kwaliteit, zowel wat betreft de leveringen als de werkzaamheden. De opdracht betreft elektrische installaties in de openbare ruimte waarvoor de gemeente Gouda verantwoordelijk is. De eisen en de kwaliteit zijn derhalve zorgvuldig en eenduidig vastgelegd in dit RAW-bestek.

VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie:
Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, Den Haag, 2500 EH, (NL). Tel.: +31 703813131 . URL: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx.

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie:

-
VI.3.2)Instellen van beroep:
N.v.t.
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen:
N.v.t.
VI.4)DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:
30/03/2016.