Maandag 8 augustus 2022 00:34:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 01-02-2022 Gunningsbeslissing op 05-08-2022 PB-nummer 2022/S 021-052117

RMN - Bedrijfskleding, PBM en Schoeisel

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Reinigingsbedrijf Midden Nederland - RMN
Postadres: Postbus 203
Plaats: Soest
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 3760 AE
Land: Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://rmn.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RMN - Bedrijfskleding, PBM en Schoeisel

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdrachtgever van deze opdracht is Reinigingsbedrijf Midden Nederland. De aanleiding voor het uitvoeren van deze Aanbesteding is de behoefte om bedrijfskleding, PBM en schoeisel in te kopen voor zowel de buiten- als binnendienst. Deze aanbesteding vindt plaats op basis van de geldende Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012).

Om een goede en adequate invulling te geven aan het Project is de opdrachtgever op zoek naar een leverancier die onder andere invulling gaat geven aan de volgende onderdelen:

1. Het kunnen leveren van bedrijfskleding, PBM en schoeisel conform de aanbestedingsdocumenten;

2. Het kunnen wassen van de bedrijfskleding;

3. Een duidelijke communicatie en eenvoudig bestelproces;

4. Het verdisconteren van duurzaamheidsaspecten;

5. Iedere medewerker dient via een portal kleding te kunnen bestellen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/01/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2021-153621
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 01/12/2021

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

2022-01-18

Te lezen:

2022-02-01

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

11:00

Te lezen:

11:01

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

2022-01-18

Te lezen:

2022-02-01

VII.2)Overige nadere inlichtingen: