Maandag 8 augustus 2022 01:08:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 01-02-2022 Gunningsbeslissing op 05-08-2022 PB-nummer error retreiving: Invalid response

RMN - Bedrijfskleding, PBM en Schoeisel

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Reinigingsbedrijf Midden Nederland - RMN
Postadres: Postbus 203
Plaats: Soest
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 3760 AE
Land: Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://rmn.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RMN - Bedrijfskleding, PBM en Schoeisel

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdrachtgever van deze opdracht is Reinigingsbedrijf Midden Nederland. De aanleiding voor het uitvoeren van deze Aanbesteding is de behoefte om bedrijfskleding, PBM en schoeisel in te kopen voor zowel de buiten- als binnendienst. Deze aanbesteding vindt plaats op basis van de geldende Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012).

Om een goede en adequate invulling te geven aan het Project is de opdrachtgever op zoek naar een leverancier die onder andere invulling gaat geven aan de volgende onderdelen:

1. Het kunnen leveren van bedrijfskleding, PBM en schoeisel conform de aanbestedingsdocumenten;

2. Het kunnen wassen van de bedrijfskleding;

3. Een duidelijke communicatie en eenvoudig bestelproces;

4. Het verdisconteren van duurzaamheidsaspecten;

5. Iedere medewerker dient via een portal kleding te kunnen bestellen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
Voornaamste plaats van uitvoering:

Soest

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdrachtgever van deze opdracht is Reinigingsbedrijf Midden Nederland. De aanleiding voor het uitvoeren van deze Aanbesteding is de behoefte om bedrijfskleding, PBM en schoeisel in te kopen voor zowel de buiten- als binnendienst. Deze aanbesteding vindt plaats op basis van de geldende Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012).

Om een goede en adequate invulling te geven aan het Project is de opdrachtgever op zoek naar een leverancier die onder andere invulling gaat geven aan de volgende onderdelen:

1. Het kunnen leveren van bedrijfskleding, PBM en schoeisel conform de aanbestedingsdocumenten;

2. Het kunnen wassen van de bedrijfskleding;

3. Een duidelijke communicatie en eenvoudig bestelproces;

4. Het verdisconteren van duurzaamheidsaspecten;

5. Iedere medewerker dient via een portal kleding te kunnen bestellen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kledingpakket / Weging: 55
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Implementatieplan / Weging: 10
Prijs - Weging: 15
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optie tot verlenging van twee (2) maal twee (2) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Inschrijver staat ingeschreven in het beroeps- of handelsregister, volgens de eisen van de wetgeving van het vestigingsland van de onderneming (in Nederland: bij de Kamer van Koophandel).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen:

Inschrijver dient te beschikken over een verzekering tegen bedrijfsaansprakelijkheid met een minimale dekking van EUR 500.000,- per gebeurtenis, blijkens een daartoe strekkende verklaring van de verzekeraar of verzekeringstussenpersoon.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Kerncompetenties:

1. Inschrijver heeft ten minste 1 opdracht naar tevredenheid verricht op het gebied van levering van bedrijfskleding PBM en schoeisel met een minimale omvang van 80 dragers.

2. Inschrijver heeft ten minste 1 opdracht naar tevredenheid verricht op het gebied van opmeten en registreren van medewerkers ten behoeve van de levering van bedrijfskleding, PBM en schoeisel met een minimale omvang van 80 dragers.

3. Inschrijver heeft ten minste 1 opdracht naar tevredenheid verricht op het gebied van beheren en onderhouden van een online webwinkel met een minimale omvang van 80 dragers.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De aanbestedende wenst een samenwerking op langere termijn met de opdrachtnemer aan te gaan. Dit heeft vooral te maken met het feit dat RMN het belangrijk vindt dat de kleding van haar medewerkers uniform is. Doordat de ervaring leert dat kleding jaren mee kan gaan is het daarom niet wenselijk om iedere vier jaar van opdrachtnemer – en daarmee kleding – te wisselen.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/01/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/01/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Vianen

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zo spoedig mogelijk na het uiterste tijdstip voor de ontvangst van de inschrijvingen zal de opening van de inschrijvingen (c.q. van de digitale kluis) plaatsvinden. Een en ander geschiedt NIET in het openbaar. Er worden derhalve geen inschrijvers toegelaten bij de opening.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Met de als 2e geëindigde inschrijver, wordt voor de duur van 18 maanden een wachtkamerconstructie aangegaan. Hierbij behoudt de opdrachtgever zich het recht om in geval van niet-nakoming e.d. in de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst alsnog naar de opvolgende inschrijver te gaan. Inschrijvers die een inschrijving indienen zijn hiermee akkoord en doen hun inschrijving 18 maanden gestand.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
Telefoon: +31 302233000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/12/2021