Vrijdag 29 september 2023 05:16:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 05-09-2022 Gunningsbeslissing op 17-11-2022 PB-nummer 2022/S 089-242703

Gemeente Veendam - EAO (SAS) Algemene voorziening Ambulante jeugdhulp

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Veendam
Postadres: Postbus
Plaats: Veendam
NUTS-code: NL11 Groningen
Postcode: 9640 PA
Land: Nederland
E-mail: kenniscentrum@coppa.nl
Telefoon: +31 553680816
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.veendam.nl/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Veendam - EAO (SAS) Algemene voorziening Ambulante jeugdhulp

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85311300 Welzijnszorg voor kinderen en jongeren
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Veendam start een Europees openbare SAS-procedure ten behoeve van Algemene voorziening Ambulante jeugdhulp. Hierbij gelooft de gemeente Veendam in een opgavegerichte aanpak, waarbij een een partner met complementair aanbod door intensieve, inhoudelijke samenwerking nieuwe resultaten bereikt voor inwoners, vanuit een eigen verantwoordelijkheid, maar met wederzijdse afhankelijkheden. Dit wordt ook wel de Pact-aanpak genoemd. De gemeente Veendam streeft naar de ingangsdatum 1 april 2023 voor deze overeenkomst.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 42 367 016.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85310000 Maatschappelijke diensten
85320000 Sociale diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL11 Groningen
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Veendam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Groninger gemeente hebben besloten om de omslag te maken naar een inkoop waar de menselijke maat leidend is en waar de jeugdige centraal staat. Hieruit volgt dat de gemeente Veendam kiest voor een hybride inkoopmethodiek. Hoog specialistische jeugdhulp en een sterk gewijzigde Open House verloopt regionaal via de RIGG. Hierbij fungeert het Open House als achterwacht van een lokaal ontwikkelde eigen samenwerkingsvorm van de gemeente Veendam. Veendam gelooft in opgavegerichte aanpak, waarbij een partner met complementair aanbod door intensieve, inhoudelijke samenwerking nieuwe resultaten bereikt voor inwoners, vanuit een eigen verantwoordelijkheid, maar met wederzijdse afhankelijkheden. Dit wordt ook wel de Pact-aanpak genoemd.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 42 367 016.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2023
Einde: 31/03/2027
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

optie tot verlenging van vier (4) maal één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De Inschrijver dient in Deel III A van de Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat er geen sprake is van een in de afgelopen vijf (5) jaren onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak jegens Inschrijver, in de zin van alle in artikel 2.86 Aw 2012 beschreven redenen, op straffe van uitsluiting van deze aanbestedingsprocedure. De verplichting tot uitsluiting van de Inschrijver is ook van toepassing wanneer de bij onherroepelijk vonnis veroordeelde persoon lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van Inschrijver of indien hij daarin een vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft.

De Inschrijver dient daarnaast in Deel III B van de Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat er geen sprake is van een onherroepelijke en bindende rechterlijke of administratieve beslissing overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de Inschrijver is gevestigd of overeenkomstig nationale wettelijke bepalingen is vastgesteld dat de Inschrijver niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies.

De Inschrijver dient ook in Deel III C van de Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat geen sprake is van de situaties als genoemd in artikel 2.87 Aw 2012. Op deze aanbestedingsprocedure zijn de volgende facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing:

•Schending verplichting o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht (art. 2.87 lid 1 sub a Aw 2012);•Faillissement, insolventie of gelijksoortig (art. 2.87 lid 1 sub b Aw 2012);•Vervalsing van de mededinging (art. 2.87 lid 1 sub d Aw 2012);•Belangenconflict (art. 2.87 lid 1 sub e Aw 2012);•Prestaties uit het verleden (art. 2.87 lid 1 sub g Aw 2012);•Valse verklaring (art. 2.87 lid 1 sub h Aw 2012);•Onrechtmatige beïnvloeding (art. 2.87 lid 1 sub i Aw 2012). De Inschrijver dient ook in Deel III B van de Eigen verklaring te verklaren dat geen sprake is van onderstaande facultatieve uitsluitingsgrond: •Betaling belasting of sociale premies (art. 2.87 lid 1 sub j Aw 2012).

De Inschrijver dient een (kopie van) bewijs van inschrijving in het handels- en/of beroepenregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen aan uw inschrijving op ABK. Niet ouder dan zes maanden op het moment van indienen van inschrijving. Deze is hier aan te vragen. Uit dit uittreksel moet de tekeningsbevoegdheid blijken met betrekking tot degene die de bijlagen, waaronder de Eigen verklaring, heeft getekend.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De Inschrijver dient afdoende verzekerd te zijn inzake aansprakelijkheid door middel van een beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is EUR 2.500.000,- per gebeurtenis te dekken alsmede minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per jaar. Ook dient de Inschrijver een stabiele onderneming te zijn, die haar continuïteit kan garanderen. Als bewijs moet de beoogd Opdrachtnemer op verzoek van de gemeente Veendam een (meest) recente accountantsverklaring zonder een continuïteitsparagraaf aan de Gemeente overleggen. Deze paragraaf wordt alleen opgenomen door de accountant als deze vreest voor de (economische en financiële) continuïteit van de onderneming van Inschrijver.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver dient bij de inschrijving referentie(s) op te geven, die ten hoogste drie (3) jaren geleden zijn afgerond, gerekend vanaf de sluitingstermijn van het indienen van de inschrijvingen, teneinde zijn bekwaamheid aan te tonen met betrekking tot essentiële onderdelen (kerncompetenties) van de onderhavige opdracht.

Inschrijver dient voldoende kennis en kunde in huis te hebben om de opdracht efficiënt en vakkundig uit te voeren. Hiertoe dient Inschrijver minimaal te beschikken over de volgende certificering ISO 9001, NEN-EN 15224, HKZ of keurmerk Sociaal Werk Nederland of vergelijkbaar. Als bewijs moet de geselecteerde Inschrijver een kopie van de certificeringen aan de Gemeente overleggen. Indien Inschrijver niet over de vereiste certificaten beschikt, maar over een gelijkwaardig certificaat of kwaliteitsborgingssysteem, dan dient zij dit bij de beantwoording in het UEA aan te geven en in de toe te voegen bijlage te omschrijven waarom het systeem als gelijkwaardig moet worden beschouwd.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

De geldende voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht zoals weergegeven in de Offerteaanvraag Algemene voorziening Ambulante Jeugdhulp 'Onze jeugd verdient beter' zijn van toepassing.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 231-608788
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/09/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 05/12/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/09/2022
Plaatselijke tijd: 12:15
Plaats:

Apeldoorn

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland (Groningen)
Postadres: Postbus 933
Plaats: Groningen
Postcode: 9700 AX
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 503166166
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

De Gemeente kan de opdracht definitief gunnen aan de Inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding, indien binnen de termijn van 20 kalenderdagen geen procedure op de voorgeschreven manier aanhangig is gemaakt en de eindverantwoordelijke akkoord is met definitieve gunning. Definitieve gunning kan alleen plaatsvinden aan een Inschrijver die nog steeds voldoet aan de gestelde eisen.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/05/2022