Dinsdag 5 december 2023 00:44:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 05-09-2022 Gunningsbeslissing op 17-11-2022 PB-nummer 2021/S 231-608788

Gemeente Veendam - EAO (SAS) Algemene voorziening Ambulante jeugdhulp

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Veendam
Postadres: Postbus
Plaats: Veendam
NUTS-code: NL11 Groningen
Postcode: 9640 PA
Land: Nederland
E-mail: afdelinginkoop@veendam.nl
Telefoon: +31 598652222
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.veendam.nl/
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europees openbare SAS-procedure ten behoeve van Algemene Voorziening Ambulante Jeugdhulp

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85311300 Welzijnszorg voor kinderen en jongeren
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Veendam start een Europees openbare SAS-procedure ten behoeve van Algemene Voorziening Ambulante Jeugdhulp. Hierbij gelooft de gemeente Veendam in een opgavegerichte aanpak, waarbij een beperkt aantal jeugdhulpaanbieders met complementair aanbod door intensieve, inhoudelijke samenwerking nieuwe resultaten bereikt voor inwoners, vanuit een eigen verantwoordelijkheid, maar met wederzijdse afhankelijkheden. Dit wordt ook wel de Pact-aanpak. De gemeente Veendam streeft naar de ingangsdatum 1 oktober 2022 voor deze overeenkomst.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85310000 Maatschappelijke diensten
85320000 Sociale diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL11 Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Veendam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Groninger gemeente hebben besloten om de omslag te maken naar een inkoop waar de menselijke maat leidend is en waar de jeugdige centraal staat. Hieruit volgt dat de gemeente Veendam kiest voor een hybride inkoopmethodiek. Hoog specialistische jeugdhulp en een sterk gewijzigde Open House verloopt regionaal via de RIGG. Hierbij fungeert het Open House als achterwacht van een lokaal ontwikkelde eigen samenwerkingsvorm van de gemeente Veendam. Veendam gelooft in opgavegerichte aanpak, waarbij een beperkt aantal jeugdhulpaanbieders met complementair aanbod door intensieve, inhoudelijke samenwerking nieuwe resultaten bereikt voor inwoners, vanuit een eigen verantwoordelijkheid, maar met wederzijdse afhankelijkheden. Dit wordt ook wel de Pact-aanpak genoemd.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
07/02/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/11/2021