Maandag 29 mei 2023 07:43:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 05-09-2022 Gunningsbeslissing op 17-11-2022 PB-nummer 2022/S 223-641838

Gemeente Veendam - EAO (SAS) Algemene voorziening Ambulante jeugdhulp

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Veendam
Postadres: Postbus
Plaats: Veendam
NUTS-code: NL11 Groningen
Postcode: 9640 PA
Land: Nederland
E-mail: kenniscentrum@coppa.nl
Telefoon: +31 553680816
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.veendam.nl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Veendam - EAO (SAS) Algemene voorziening Ambulante jeugdhulp

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85311300 Welzijnszorg voor kinderen en jongeren
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Veendam start een Europees openbare SAS-procedure ten behoeve van Algemene voorziening Ambulante jeugdhulp. Hierbij gelooft de gemeente Veendam in een opgavegerichte aanpak, waarbij een een partner met complementair aanbod door intensieve, inhoudelijke samenwerking nieuwe resultaten bereikt voor inwoners, vanuit een eigen verantwoordelijkheid, maar met wederzijdse afhankelijkheden. Dit wordt ook wel de Pact-aanpak genoemd. De gemeente Veendam streeft naar de ingangsdatum 1 april 2023 voor deze overeenkomst.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 299 658.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85310000 Maatschappelijke diensten
85320000 Sociale diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL11 Groningen
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Veendam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Groninger gemeente hebben besloten om de omslag te maken naar een inkoop waar de menselijke maat leidend is en waar de jeugdige centraal staat. Hieruit volgt dat de gemeente Veendam kiest voor een hybride inkoopmethodiek. Hoog specialistische jeugdhulp en een sterk gewijzigde Open House verloopt regionaal via de RIGG. Hierbij fungeert het Open House als achterwacht van een lokaal ontwikkelde eigen samenwerkingsvorm van de gemeente Veendam. Veendam gelooft in opgavegerichte aanpak, waarbij een partner met complementair aanbod door intensieve, inhoudelijke samenwerking nieuwe resultaten bereikt voor inwoners, vanuit een eigen verantwoordelijkheid, maar met wederzijdse afhankelijkheden. Dit wordt ook wel de Pact-aanpak genoemd.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Aanpak opbouw AVAJ / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Beweging van nul / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Werkgeluk / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: PAct-aanpak / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Werkwijze en aansturing / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Presentatie / Weging: 15
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 089-242703
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Algemene voorziening Ambulante jeugdhulp - gemeente Veendam

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/10/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Coöperatie Dichtbij U.A.
Postadres: Hereweg 120
Plaats: Groningen
NUTS-code: NL11 Groningen
Postcode: 9725 AK
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 299 658.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De aangegeven waarde is de waarde voor het jaar 2023.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland (Groningen)
Postadres: Postbus 933
Plaats: Groningen
Postcode: 9700 AX
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 503166166
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

De Gemeente kan de opdracht definitief gunnen aan de Inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding, indien binnen de termijn van 20 kalenderdagen geen procedure op de voorgeschreven manier aanhangig is gemaakt en de eindverantwoordelijke akkoord is met definitieve gunning. Definitieve gunning kan alleen plaatsvinden aan een Inschrijver die nog steeds voldoet aan de gestelde eisen.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/11/2022