Donderdag 28 september 2023 07:00:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 11-03-2016

Gemeente Leusden - Beheer en onderhoud Openbare Verlichting 2016-2030 inclusief Telemanagementsysteem

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Werken


AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1)NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Gemeente Leusden, Postbus 150, 3830 AD  Leusden (NL). Contactpunt(en): Kenniscentrum IBMN, t.a.v.: Kenniscentrum. E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu.
Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst:

Adres van het kopersprofiel:

Elektronische toegang tot de inlichtingen: http://www.aanbestedingskalender.nl/

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken om deelneming: http://www.aanbestedingskalender.nl/

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
www.aanbestedingskalender.nl, www.aanbestedingskalender.nl, www.aanbestedingskalender.nl (NL).
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
www.aanbestedingskalender.nl, www.aanbestedingskalender.nl, www.aanbestedingskalender.nl (NL).
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan:
www.aanbestedingskalender.nl, www.aanbestedingskalender.nl, www.aanbestedingskalender.nl (NL).
I.2)TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN:
Algemene diensten van de overheden,
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen.


AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1)BESCHRIJVING:
II.1.1)  Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
   
Gemeente Leusden - Beheer en onderhoud Openbare Verlichting 2016-2030 inclusief Telemanagementsysteem
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
II.1.3)De aankondiging betreft:
Een overheidsopdracht.
II.1.4)Inlichtingen over een raamovereenkomst:

II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:

Kenmerk: IBMN-2015-LEU-ES-005

Het contract van de gemeente Leusden voor het beheer en onderhoud van haar openbare verlichting met ca. 6300 lichtpunten (peildatum 18 november 2015) liep 31-12-2015 af. De gemeente wil het beheer en onderhoud opnieuw aanbesteden en wel voor een langere tijd dan in de markt gebruikelijk is.

De opdrachtgever wenst uiteindelijk inclusief een bouwteamtraject van maximaal 6 maanden voor de duur van 15 jaar een overeenkomst af te sluiten met een (1) professionele en betrouwbare ondernemer ten behoeve van de uitvoering van de beheer en onderhoud .

Tevens wil de gemeente het liefst dat zo snel als mogelijk van het areaal de armaturen zijn vervangen door duurzame alternatieven. Hoe snel dit zal gebeuren laat de gemeente over aan de inschrijvers.

II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
50232100
II.1.7)Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
Ja.
II.1.8)Verdeling in percelen:
Neen.
II.1.9)Varianten worden geaccepteerd:
Neen.
II.2)HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
II.2.2)Opties:

Aantal mogelijke verlengingen:
In geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten, geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten:
II.3)LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT:

Begin: 01/05/2016.

Voltooiing: 30/04/2031.AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.1)VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
n.v.t.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
n.v.t.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
n.v.t.
III.1.4)Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht:
Neen.
III.2)VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

Artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke inschrijver op wie in de periode max 4 jaar gelegen voorafgaande aanbestedingsdatum artikel 2.86 (lid 1-3) Aanbestedingswet 2012 van toepassing is.

Artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke inschrijver die in een omstandigheid verkeert zoals aangegeven in artikel 2.87 lid 1 sub a, b, d en e Aanbestedingswet 2012.

Ten behoeve van het bepaalde in art. 2.86 en 2.87 voornoemd vult de inschrijver de als bijlage 3 aan het Aanbestedingsdocument gehechte Eigen verklaring nader in.

III.2.2)Economische en financiële draagkracht:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:n.v.t.

Eventueel vereiste minimumeisen:n.v.t.

III.2.3)Vakbekwaamheid:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

Ten behoeve van de eisen m.b.t. de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid vult de inschrijver de als bijlage 3 aan het aanbestedingsdocument gehechte Eigen verklaring nader in, ondertekent deze en voegt deze toe aan de inschrijving.

Bij de Eigen verklaring voegt de inschrijver het rechtsgeldig ondertekende sjabloon referenties (bijlage 8) eveneens toe aan de inschrijving.

Ten behoeve van de eisen m.b.t. de beroepsbevoegdheid voornoemd vult de inschrijver de als bijlage 3 aan het aanbestedingsdocument gehechte Eigen verklaring nader in, ondertekent deze en voegt deze toe aan de inschrijving. Bij de Eigen verklaring voegt de inschrijver kopie van de rechtsgeldig gevraagde certificaten toe.

Eventueel vereiste minimumeisen:

De geschiktheidseisen met betrekking tot de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid luiden als volgt:

Om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht dient de ondernemer/inschrijver minimaal 1 referentie op te geven waarbij:

- duidelijk aantoonbaar is dat de inschrijver ervaring heeft als Hoofdaannemer voor beheer en onderhoud van openbare verlichting van een areaal van ten minste 5000 lichtpunten en

- duidelijk aantoonbaar is dat de inschrijver ervaring heeft als realisator en beheerder van een operationeel telemanagementsysteem in één gemeente.

De geschiktheidseisen met betrekking tot de beroepsbevoegdheid luiden als volgt:

Om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht dient de ondernemer/inschrijver minimaal te beschikken over de volgende rechtsgeldige certificaten:

- ISO9001:2000 of recenter certificaat van de inschrijver. In geval van een combinatie van inschrijvers dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat.

- VCA** certificaat van de inschrijver. In geval van een combinatie van inschrijvers dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde veiligheid systeemcertificaat. Indien inschrijver niet over de vereiste certificaten beschikt, maar over een gelijkwaardig certificaat of kwaliteitsborgingssysteem, dient zij dit in haar inschrijvingsbrief bij inschrijving aan te geven en te omschrijven waarom het systeem als gelijkwaardig moet worden beschouwd. De aanbesteder dient uit de omschrijving te kunnen opmaken dat het betreffende certificaat of gehanteerde kwaliteitsborgingssysteem ook daadwerkelijk gelijkwaardig is. Ter bewijs van deze gelijkwaardigheid kan de aanbesteder bij het voornemen tot gunning van de winnende

inschrijver vragen de gelijkwaardigheid nader aan te tonen.

- Veiligheidsinstructie laagspanningsaanleg (BEI BS 2010).

III.2.4)Voorbehouden opdrachten:
Neen.
III.3)VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING
III.3.1)Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:
III.3.2)Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast:


AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1)TYPE PROCEDURE
IV.1.1)Type procedure:
Openbaar.
IV.2)GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1)Gunningscriteria:
Economische meest voordelige inschrijving (EMVI), gelet op onderstaande criteria.
Gunnen op waarde100

IV.2.2)Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling:
Neen.
IV.3)ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
IBMN-2015-LEU-ES-005
IV.3.2)Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:
Neen.
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 11/03/2016 - 11:00
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
11/03/2016 - 11:00.
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming:
Nederlands.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen:

Periode in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)

IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
11/03/2016 - 11:00.
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen.


AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1)PERIODIEKE OPDRACHT:
Neen.
VI.2)OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD:
Neen.
VI.3)NADERE INLICHTINGEN:

Vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot dit aanbestedingsdocument inclusief bijlagen en (eventueel) de overige aanbestedingsdocumenten dienen via ABK te worden gesteld middels het versturen van een bericht onder het kopje ‘Inlichtingen’. De vragen en nadere inlichtingen als hiervoor bedoeld kunnen worden gesteld tot:

12-2-2016 11:00 uur

Vragen kan men indienen via het tabblad Berichten in ABK.

Alleen vragen die met behulp van het daarvoor bedoelde template zijn ingediend, worden verwerkt in de nota van inlichtingen. Dit template is als bijlage 7 in de aanbestedingsstukken toegevoegd.

VI.4)Beroepsprocedures:
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie:
Rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Tel. +31 302233000. URL: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx.
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie:
VI.4.2)Instellen van beroep:
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep:
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/01/2016.