Maandag 4 december 2023 23:11:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 19-11-2021 Gunningsbeslissing op 07-04-2022 PB-nummer 2022/S 070-186538

GON-20-21-040-G01 Groenwerkzaamheden stationsgebied Almere Stad

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Almere
Postadres: Stadhuisplein 1
Plaats: Almere
NUTS-code: NL23 Flevoland
Postcode: 1315HR
Land: Nederland
Contactpersoon: Crediteurenadministratie
E-mail: pvdpol@almere.nl
Telefoon: +31 65529539
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.almere.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

GON-20-21-040-G01 Groenwerkzaamheden stationsgebied Almere Stad

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Opruimingswerkzaamheden;

- Verrichten kleine grondwerkzaamheden;

- Aanbrengen bomen;

- Aanbrengen vaste planten;

- Aanbrengen bollen;

- Inzaaien gazon;

- Onderhoudswerkzaamheden groen;

- Bijkomende werkzaamheden.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 148 308.75 EUR / Hoogste offerte: 196 000.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL23 Flevoland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Almere

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Met deze aanbesteding wordt beoogd na een Europese openbare procedure te komen tot één aannemer.

Het project wordt op basis van een éénmalige opdracht aanbesteed.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Opruimingswerkzaamheden;

- Verrichten kleine grondwerkzaamheden;

- Aanbrengen bomen;

- Aanbrengen vaste planten;

- Aanbrengen bollen;

- Inzaaien gazon;

- Onderhoudswerkzaamheden groen;

- Bijkomende werkzaamheden.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 199-519719
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

GON-20-21-040-G01 Groenwerkzaamheden stationsgebied Almere Stad

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dolmans Wieringen Prins B.V.
Postadres: Lutkemeerweg 400
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Postcode: 1067 TH
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 148 308.75 EUR / Hoogste offerte: 196 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Nadere inlichtingen, tot uiterlijk 1 november 2021, als bedoeld in artikel 2.22 van het ARW 2016, over dit inschrijvingsdocument, de contractdocumenten en de overige aanbestedingsdocumenten kunnen schriftelijk worden aangevraagd. Mondeling gestelde vragen worden niet beantwoord.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
Telefoon: +31 302233000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/04/2022