Vrijdag 29 september 2023 04:36:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 19-11-2021 Gunningsbeslissing op 07-04-2022 PB-nummer 2021/S 199-519719

GON-20-21-040-G01 Groenwerkzaamheden stationsgebied Almere Stad

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Almere
Postadres: Stadhuisplein 1
Plaats: Almere
NUTS-code: NL23 Flevoland
Postcode: 1315HR
Land: Nederland
Contactpersoon: Crediteurenadministratie
E-mail: pvdpol@almere.nl
Telefoon: +31 65529539
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.almere.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

GON-20-21-040-G01 Groenwerkzaamheden stationsgebied Almere Stad

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Opruimingswerkzaamheden;

- Verrichten kleine grondwerkzaamheden;

- Aanbrengen bomen;

- Aanbrengen vaste planten;

- Aanbrengen bollen;

- Inzaaien gazon;

- Onderhoudswerkzaamheden groen;

- Bijkomende werkzaamheden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL23 Flevoland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Almere

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Met deze aanbesteding wordt beoogd na een Europese openbare procedure te komen tot één aannemer.

Het project wordt op basis van een éénmalige opdracht aanbesteed.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Opruimingswerkzaamheden;

- Verrichten kleine grondwerkzaamheden;

- Aanbrengen bomen;

- Aanbrengen vaste planten;

- Aanbrengen bollen;

- Inzaaien gazon;

- Onderhoudswerkzaamheden groen;

- Bijkomende werkzaamheden.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

M.b.t. de uitsluitingsgronden:

• Een Gedragsverklaring aanbesteden (niet ouder dan 2 jaar);

• Een actueel uittreksel uit het handelsregister (niet ouder dan 6 maanden);

• Een actuele verklaring van de belastingdienst (niet ouder dan 6 maanden).

M.b.t. de geschiktheidseisen:

• Een kwaliteitsmanagementcertificaat (bijvoorbeeld ISO 9001), dan wel andere bewijzen

inzake gelijkwaardige maatregelen (niet ouder dan 6 maanden);

• Een milieumanagementsysteemcertificaat (bijvoorbeeld ISO 14001 of EMAS), dan wel andere bewijzen

inzake gelijkwaardige maatregelen (niet ouder dan 6 maanden);

• Een VCA- of OHSAS 18001 certificaat, dan wel andere bewijzen inzake gelijkwaardige

maatregelen (niet ouder dan 6 maanden);

• Referenties;

• Groenkeur BRL Boomverzorging certificaat o.g..

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

a. Eén opdracht (of deelopdracht bij een raamovereenkomst), inzake een groenopdracht waarbij inschrijver het aanplanten van 5st enkelstammige bomen, met een maat van 30 t/m 60 heeft gerealiseerd.

b. Eén opdracht (of deelopdracht bij een raamovereenkomst), inzake een groenopdracht waarbij inschrijver het aanplanten van 10st meerstammige bomen, met een stammaat van 700 t/m 1400 heeft gerealiseerd.

Hiermee toont gegadigde aan in staat te zijn om een opdracht te kunnen realiseren, waarbij soortgelijke kennis en expertise benodigd is als in onderhavige opdracht.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/11/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 04/01/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/11/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Almere

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Nadere inlichtingen, tot uiterlijk 1 november 2021, als bedoeld in artikel 2.22 van het ARW 2016, over dit inschrijvingsdocument, de contractdocumenten en de overige aanbestedingsdocumenten kunnen schriftelijk worden aangevraagd. Mondeling gestelde vragen worden niet beantwoord.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
Telefoon: +31 302233000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2021