Vrijdag 7 oktober 2022 15:35:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 16-11-2021 Gunningsbeslissing op 20-01-2022 PB-nummer 2022/S 015-035626

Gemeenten Stadskanaal, Pekela, Oldambt en Veendam - Europees Openbare SAS Procedure 'B1 en Z-leerroutes t.b.v. de Wet inburgering'

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Stadskanaal
Postadres: Postbus 140
Plaats: Stadskanaal
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9500 AC
Land: Nederland
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
Telefoon: +31 55-3680816
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.stadskanaal.nl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Veendam
Postadres: ​​​​​​Postbus 20004
Plaats: Veendam
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9640 PA
Land: Nederland
E-mail: Kenniscentrum@cbp.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.veendam.nl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Oldambt
Postadres: Postbus 175
Plaats: Winschoten
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9670 AD
Land: Nederland
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.gemeente-oldambt.nl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Pekela
Postadres: Postbus 20 000
Plaats: Oude Pekela
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9665 ZM
Land: Nederland
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.pekela.nl/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeenten Stadskanaal, Pekela, Oldambt en Veendam - Europees Openbare SAS Procedure 'B1 en Z-leerroutes t.b.v. de Wet inburgering'

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft het aanbieden van zowel de B1 en Z-route voor de asielstatushouders en de gezins- en overige migranten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeenten Stadskanaal, Veendam, Oldambt en Pekela

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht betreft het aanbieden van zowel de B1 en Z-route voor de asielstatushouders en de gezins- en overige migranten.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Communicatie vindt uitsluitend plaats via ABK.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 198-516938
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Europees Openbare SAS Procedure 'B1 en Z-leerroutes t.b.v. de Wet inburgering'

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/11/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ITOM taal
Postadres: Mr. Harm Smeengestraat 46
Plaats: Ruinen
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 7963 BP
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

COMMUNICATIE Alle communicatie vindt uitsluitend via ABK plaats.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland - Groningen
Postadres: Guyotplein 1
Plaats: Groningen
Postcode: 9712 NX
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883614444
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Een inschrijver verliest zijn recht om op te komen tegen de mededeling van de voorlopige gunningsbeslissing wanneer de aanbestedende dienst niet binnen 20 kalenderdagen na de datum van verzending van de kennisgeving waarin de mededeling van de voorlopige gunningsbeslissing bekend is gemaakt, is gedagvaard in kort geding voor de bevoegde voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Maastricht door betekening binnen de genoemde termijn van een kort geding dagvaarding op het adres van de aanbestedende dienst. Deze termijn betreft derhalve een vervaltermijn.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/01/2022