Zondag 28 mei 2023 01:42:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 10-11-2021 Gunningsbeslissing op 13-01-2022 PB-nummer 2022/S 010-021002

Raamovereenkomst oplossen spoedeisende rioolklachten / storingen gemeente Steenwijkerland.

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Steenwijkerland
Postadres: Vendelweg
Plaats: Steenwijk
NUTS-code: NL211 Noord-Overijssel
Postcode: 8331 XE
Land: Nederland
Contactpersoon: Erik van der Kamp
E-mail: inkoop@steenwijkerland.nl
Telefoon: +31 521538500
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.steenwijkerland.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst oplossen spoedeisende rioolklachten / storingen gemeente Steenwijkerland.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90430000 Rioolwaterafvoerdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding is het tot stand komen van een overeenkomst waarbinnen spoedeisende rioolklachten en meldingen worden opgelost. Deze meldingen en klachten komen binnen bij de gemeente Steenwijkerland waarna zij deze als opdracht doorzet naar de opdrachtnemer. Vervolgens dient de opdrachtnemer binnen één uur aanwezig te zijn op de locatie van de betreffende storing en/of melding. Deze beschikbaarheid eis geldt voor 24 uur per dag 7 dagen per week. Na afronding van de werkzaamheden dient de opdrachtnemer een werkbon in bij opdrachtgever ter goedkeuring. Na goedkeuring wordt per afgeronde storing / melding gefactureerd.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL211 Noord-Overijssel
Voornaamste plaats van uitvoering:

Steenwijkerland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Spoedeisend onderhoud aan riolering.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 194-505889
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Raamovereenkomst oplossen spoedeisende rioolklachten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/12/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Riool Techniek Kraggenburg
Postadres: paardenweg
Plaats: kraggenburg
NUTS-code: NL211 Noord-Overijssel
Postcode: 8317 PK
Land: Nederland
E-mail: info@rtk-riooltechniek.nl
Telefoon: +31 629547333
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Overijssel
Postadres: Postbus 323
Plaats: Almelo
Postcode: 7600 AH
Land: Nederland
Telefoon: +31 883615555
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Overijssel/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2022