Maandag 8 augustus 2022 00:17:00
Terug
Sluit op 30-11-2016

Levering en installatie PV systemen 2016

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming:
Staatsbosbeheer
Nationale identificatie:
261881072
Postadres:
Smallepad 5
Plaats:
Amersfoort
NUTS-code:
NL
Postcode:
3811 MG
Land:
NL
Contactpersoon:
Jan-Pieter Peijs
Telefoon:
+31 623774979
E-mail:
j.peijs@staatsbosbeheer.nl
Fax:
-
Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.staatsbosbeheer.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

-

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit: Natuurbeheer

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Levering en installatie PV systemen 2016

Referentienummer: SBB

II.1.2) CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
09331000 - Zonnepanelen
Subcategorie:
-
II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Het doel van deze aanbesteding is het afsluiten van een overeenkomst voor het leveren en installeren van zonnesystemen voor een bepaald aantal gebouwen van Staatsbosbeheer.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: ja

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde: 124 742,31

Munt: EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Elp

Perceel nr.: 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
09331000 - Zonnepanelen
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Leveren en installeren van zonnepanelen op een gebouw van Staatsbosbeheer in Elp met een doelopwekking per jaar van 14.000 kWh.

II.2.5) Gunningscriteria

Kostencriterium
Naam: Laagste prijs per kWh
Weging: 100

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Oudermolen

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
09331000 - Zonnepanelen
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Leveren en installeren van zonnepanelen op een gebouw van Staatsbosbeheer in Oudermolen met een doelopwekking per jaar van 6.500 kWh.

II.2.5) Gunningscriteria

Kostencriterium
Naam: Laagste prijs per kWh
Weging: 100

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Schoorl

Perceel nr.: 3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
09331000 - Zonnepanelen
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Leveren en installeren van zonnepanelen op een gebouw van Staatsbosbeheer in Schoorl met een doelopwekking per jaar van 9.000 kWh.

II.2.5) Gunningscriteria

Kostencriterium
Naam: Laagste prijs per kWh
Weging: 100

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Hezingen

Perceel nr.: 4

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
09331000 - Zonnepanelen
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Leveren en installeren van zonnepanelen op een gebouw van Staatsbosbeheer in Hezingen met een doelopwekking per jaar van 2.700 kWh.

II.2.5) Gunningscriteria

Kostencriterium
Naam: Laagste prijs per kWh
Weging: 100

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Putten

Perceel nr.: 5

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
09331000 - Zonnepanelen
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Leveren en installeren van zonnepanelen op een gebouw van Staatsbosbeheer in Putten met een doelopwekking per jaar van 3.700 kWh.

II.2.5) Gunningscriteria

Kostencriterium
Naam: Laagste prijs per kWh
Weging: 100

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Brandwijk

Perceel nr.: 6

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
09331000 - Zonnepanelen
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Leveren en installeren van zonnepanelen op een gebouw van Staatsbosbeheer in Brandwijk met een doelopwekking per jaar van 6.000 kWh.

II.2.5) Gunningscriteria

Kostencriterium
Naam: Laagste prijs per kWh
Weging: 100

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Doetinchem

Perceel nr.: 7

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
09331000 - Zonnepanelen
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Leveren en installeren van zonnepanelen op een gebouw van Staatsbosbeheer in Doetinchem met een doelopwekking per jaar van 3.900 kWh.

II.2.5) Gunningscriteria

Kostencriterium
Naam: Laagste prijs per kWh
Weging: 100

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Zelhem

Perceel nr.: 8

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
09331000 - Zonnepanelen
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Leveren en installeren van zonnepanelen op een gebouw van Staatsbosbeheer in Zelhem met een doelopwekking per jaar van zoveel mogelijk 3.300 kWh.

II.2.5) Gunningscriteria

Kostencriterium
Naam: Laagste prijs per kWh
Weging: 100

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Ruurlo

Perceel nr.: 9

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
09331000 - Zonnepanelen
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Leveren en installeren van zonnepanelen op een gebouw van Staatsbosbeheer in Ruurlo met een doelopwekking per jaar van 3.100 kWh.

II.2.5) Gunningscriteria

Kostencriterium
Naam: Laagste prijs per kWh
Weging: 100

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Borculo

Perceel nr.: 10

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
09331000 - Zonnepanelen
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Leveren en installeren van zonnepanelen op een gebouw van Staatsbosbeheer in Borculo met een doelopwekking per jaar van 2.300 kWh.

II.2.5) Gunningscriteria

Kostencriterium
Naam: Laagste prijs per kWh
Weging: 100

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Uddel

Perceel nr.: 11

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
09331000 - Zonnepanelen
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Leveren en installeren van zonnepanelen op een gebouw van Staatsbosbeheer in Uddel met een doelopwekking per jaar van 4.400 kWh.

II.2.5) Gunningscriteria

Kostencriterium
Naam: Laagste prijs per kWh
Weging: 100

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Strijbeek

Perceel nr.: 12

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
09331000 - Zonnepanelen
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Leveren en installeren van zonnepanelen op een gebouw van Staatsbosbeheer in Strijbeek met een doelopwekking per jaar van 4.000 kWh.

II.2.5) Gunningscriteria

Kostencriterium
Naam: Laagste prijs per kWh
Weging: 100

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Baarn

Perceel nr.: 13

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
09331000 - Zonnepanelen
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Leveren en installeren van zonnepanelen op een gebouw van Staatsbosbeheer in Baarn met een doelopwekking per jaar van 6.400 kWh.

II.2.5) Gunningscriteria

Kostencriterium
Naam: Laagste prijs per kWh
Weging: 100

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

De Koog, Texel

Perceel nr.: 14

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
09331000 - Zonnepanelen
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Leveren en installeren van zonnepanelen op een gebouw van Staatsbosbeheer in De Koog, Texel, met een doelopwekking per jaar van 2.700 kWh.

II.2.5) Gunningscriteria

Kostencriterium
Naam: Laagste prijs per kWh
Weging: 100

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

Lauwersoog

Perceel nr.: 15

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
Hoofdcategorie:
09331000 - Zonnepanelen
Subcategorie:
-
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Leveren en installeren van zonnepanelen op een gebouw van Staatsbosbeheer in Lauwersoog met een doelopwekking per jaar van 15.000 kWh.

II.2.5) Gunningscriteria

Kostencriterium
Naam: Laagste prijs per kWh
Weging: 100

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

-

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming: Gunning P1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

09/03/2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 7

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Stichting HollandIn Zon
Nationale identificatie:
52895343
Postadres:
Rijksstraatweg 28
Plaats:
GLIMMEN
NUTS-code:
NL
Postcode:
9756AG
Land:
NL
Telefoon:
+31 505370307
E-mail:
groothuis.jeroen@gmail.com
Fax:
-
Internetadres:
http://www.hollandinzon.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
-

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 147,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming: Gunning P2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

09/03/2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 4

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Solix B.V.
Nationale identificatie:
54514371
Postadres:
Florijnweg 21 a
Plaats:
VELP
NUTS-code:
NL
Postcode:
6883JN
Land:
NL
Telefoon:
+31 262600320
E-mail:
info@solixzon.nl
Fax:
-
Internetadres:
http://www.solixzon.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
-

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 900,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming: Gunning P3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

09/03/2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 6

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Autarco B.V.
Nationale identificatie:
55102697
Postadres:
Mathildelaan 1 B
Plaats:
EINDHOVEN
NUTS-code:
NL
Postcode:
5611BD
Land:
NL
Telefoon:
+31 853031342
E-mail:
roel@autarco.com
Fax:
-
Internetadres:
http://www.autarco.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
-

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 301,42

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming: Gunning P5

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

09/03/2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 6

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Stichting HollandIn Zon
Nationale identificatie:
52895343
Postadres:
Rijksstraatweg 28
Plaats:
GLIMMEN
NUTS-code:
NL
Postcode:
9756AG
Land:
NL
Telefoon:
+31 505370307
E-mail:
groothuis.jeroen@gmail.com
Fax:
-
Internetadres:
http://www.hollandinzon.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
-

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 400,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming: Gunning P6

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

09/03/2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 6

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
PakDeZon
Nationale identificatie:
55314864
Postadres:
De Veken 122 c
Plaats:
OPMEER
NUTS-code:
NL
Postcode:
1716KG
Land:
NL
Telefoon:
+31 226751727
E-mail:
info@pakdezon.nl
Fax:
-
Internetadres:
http://www.pakdezon.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
-

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 500,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 7
Benaming: Gunning P7

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

09/03/2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 6

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Stichting HollandIn Zon
Nationale identificatie:
52895343
Postadres:
Rijksstraatweg 28
Plaats:
GLIMMEN
NUTS-code:
NL
Postcode:
9756AG
Land:
NL
Telefoon:
+31 505370307
E-mail:
groothuis.jeroen@gmail.com
Fax:
-
Internetadres:
http://www.hollandinzon.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
-

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 075,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: 8
Benaming: Gunning P8

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

09/03/2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 6

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Stichting HollandIn Zon
Nationale identificatie:
52895343
Postadres:
Rijksstraatweg 28
Plaats:
GLIMMEN
NUTS-code:
NL
Postcode:
9756AG
Land:
NL
Telefoon:
+31 505370307
E-mail:
groothuis.jeroen@gmail.com
Fax:
-
Internetadres:
http://www.hollandinzon.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
-

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 725,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9
Perceel nr.: 9
Benaming: Gunning P9

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

09/03/2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 5

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Stichting HollandIn Zon
Nationale identificatie:
52895343
Postadres:
Rijksstraatweg 28
Plaats:
GLIMMEN
NUTS-code:
NL
Postcode:
9756AG
Land:
NL
Telefoon:
+31 505370307
E-mail:
groothuis.jeroen@gmail.com
Fax:
-
Internetadres:
http://www.hollandinzon.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
-

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 250,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 11
Perceel nr.: 11
Benaming: Gunning P11

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

09/03/2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 5

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Zonne-Energie Op Maat
Nationale identificatie:
53305256
Postadres:
Westvlietweg 71 A
Plaats:
'S-GRAVENHAGE
NUTS-code:
NL
Postcode:
2495AA
Land:
NL
Telefoon:
+31 702629416
E-mail:
carlo@zonneenergieopmaat.nl
Fax:
-
Internetadres:
http://www.zonneenergieopmaat.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
-

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 000,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 12
Perceel nr.: 12
Benaming: Gunning P12

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

09/03/2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 4

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
PakDeZon
Nationale identificatie:
55314864
Postadres:
De Veken 122 c
Plaats:
OPMEER
NUTS-code:
NL
Postcode:
1716KG
Land:
NL
Telefoon:
+31 226751727
E-mail:
info@pakdezon.nl
Fax:
-
Internetadres:
http://www.pakdezon.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
-

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 700,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 13
Perceel nr.: 13
Benaming: Gunning P13

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

09/03/2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Solix B.V.
Nationale identificatie:
54514371
Postadres:
Florijnweg 21 a
Plaats:
VELP
NUTS-code:
NL
Postcode:
6883JN
Land:
NL
Telefoon:
+31 262600320
E-mail:
info@solixzon.nl
Fax:
-
Internetadres:
http://www.solixzon.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
-

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 000,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 15
Perceel nr.: 15
Benaming: Gunning P15

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

09/03/2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 6

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Stichting HollandIn Zon
Nationale identificatie:
52895343
Postadres:
Rijksstraatweg 28
Plaats:
GLIMMEN
NUTS-code:
NL
Postcode:
9756AG
Land:
NL
Telefoon:
+31 505370307
E-mail:
groothuis.jeroen@gmail.com
Fax:
-
Internetadres:
http://www.hollandinzon.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
-

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 229,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 14
Perceel nr.: 14
Benaming: Gunning P14

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

09/03/2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 6

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
PakDeZon
Nationale identificatie:
55314864
Postadres:
De Veken 122 c
Plaats:
OPMEER
NUTS-code:
NL
Postcode:
1716KG
Land:
NL
Telefoon:
+31 226751727
E-mail:
info@pakdezon.nl
Fax:
-
Internetadres:
http://www.pakdezon.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
-

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 200,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10
Perceel nr.: 10
Benaming: Gunning P10

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

09/03/2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 6

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Stichting HollandIn Zon
Nationale identificatie:
52895343
Postadres:
Rijksstraatweg 28
Plaats:
GLIMMEN
NUTS-code:
NL
Postcode:
9756AG
Land:
NL
Telefoon:
+31 505370307
E-mail:
groothuis.jeroen@gmail.com
Fax:
-
Internetadres:
http://www.hollandinzon.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
-

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 250,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming: Gunning P4

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

09/03/2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 6

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming:
Autarco B.V.
Nationale identificatie:
55102697
Postadres:
Mathildelaan 1 B
Plaats:
EINDHOVEN
NUTS-code:
NL
Postcode:
5611BD
Land:
NL
Telefoon:
+31 853031342
E-mail:
roel@autarco.com
Fax:
-
Internetadres:
http://www.autarco.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:
-

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 064,89

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming:
Rechtbank 's Gravenhage
Postadres:
Paleis van Justitie - Prins Clauslaan 60
Plaats:
's Gravenhage
Postcode:
2595 AJ
Land:
NL
E-mail:
voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon:
-
Internetadres:
http://www.rechtspraak.nl
Fax:
-
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09/05/2017