Maandag 4 december 2023 23:14:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 10-11-2021 Gunningsbeslissing op 13-01-2022 PB-nummer 2022/S 010-021013

Sociaal Medische Advisering 2021 gemeente Capelle aan den IJssel en de gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Capelle aan den IJssel (Stadsbeheer)
Postadres: Postbus 70
Plaats: Capelle aan den IJssel
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Postcode: 2900 AB
Land: Nederland
Contactpersoon: BCO | taakgroep Inkoop
E-mail: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl
Telefoon: +31 102848688
Fax: +31 102848818
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.capelleaandenijssel.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten
Postadres: Postbus 566
Plaats: Capelle aan den IJssel
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Postcode: 2900 AN
Land: Nederland
E-mail: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl
Telefoon: +31 012848688
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ijsselgemeenten.nl
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sociaal Medische Advisering 2021 gemeente Capelle aan den IJssel en de gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85121200 Diensten door medische specialisten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbestedende dienst heeft de intentie om medische adviezen ten behoeve van de Wmo, huishoudelijke ondersteuning, begeleiding individueel, begeleiding groep, kortdurend verblijf, persoonlijke verzorging, leerlingenvervoer, GPK, GPP en woonurgenties vanuit het Wmo-loket, in de markt te zetten. Vanuit de GR IJsselgemeenten, afdeling Sociale Zaken, gaat het om het inkopen van sociaal medische adviezen ten behoeve van het uitvoeren van werk- en inkomensregelingen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 680 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Voornaamste plaats van uitvoering:

Capelle aan den IJssel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbestedende dienst heeft de intentie om medische adviezen ten behoeve van de Wmo, huishoudelijke ondersteuning, begeleiding individueel, begeleiding groep, kortdurend verblijf, persoonlijke verzorging, leerlingenvervoer, GPK, GPP en woonurgenties vanuit het Wmo-loket, in de markt te zetten. Vanuit de GR IJsselgemeenten, afdeling Sociale Zaken, gaat het om het inkopen van sociaal medische adviezen ten behoeve van het uitvoeren van werk- en inkomensregelingen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 182-473922
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Sociaal Medische Advisering 2021

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/12/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Argonaut Advies B.V.
Postadres: Postbus 2872
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Postcode: 3500 GW
Land: Nederland
E-mail: sales@argonaut.nl
Telefoon: +31 882998080
Internetadres: http://www.argonautadvies.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 240 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 189 907.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam (Rotterdam)
Postadres: Postbus 50959
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3007 BX
Land: Nederland
Telefoon: +31 102971234
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2022