Dinsdag 21 september 2021 21:17:00
Sluit op 04-11-2021 PB-nummer 2021/S 179-465044

Gemeente IJsselstein - Transformeren LTS gebouwen aan de Abbink Spainkstraat 36-38

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente IJsselstein
Postadres: postbus 26
Plaats: IJsselstein
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 3400AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ijsselstein.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente IJsselstein - Transformeren LTS gebouwen aan de Abbink Spainkstraat 36-38

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45211000 Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Feitelijk gaat het in kwestie om de verkoop van het Perceel door de gemeente IJsselstein, waarbij de

koper (de ontwikkelaar) gehouden wordt om aan verschillende voorwaarden te voldoen passend bij

een aantrekkelijke transformatie van de LTS gebouwen op het Perceel. De gemeente zoekt een

koper (de ontwikkelaar) die de beste en de meest aantrekkelijke invulling aan de transformatie zal

gaan geven op basis van de door de gemeente gestelde eisen, uitgangspunten en kaders.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45211300 Bouwen van woningen
45211100 Werkzaamheden voor huizenbouw
70111000 Projectontwikkeling voor woningen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
Voornaamste plaats van uitvoering:

IJsselstein

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel is de bijzondere eigenschappen, de kwaliteiten van de wederopbouwwijken, en de

beeldbepalende panden, waaronder de voormalige LTS, in de toekomst herkenbaar aanwezig te

laten blijven om als cultureel erfgoed een rol van betekenis te (kunnen) zijn. Een transformatie van

het voormalige schoolgebouw dient dan ook te passen bij de historische context van de wijk

Nieuwpoort en het pand.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2099
Einde: 02/09/2099
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Oplevering/looptijd nog niet bekend.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Kerncompetentie 1:

Het voor eigen rekening en risico ontwikkelen van tenminste tien (10) appartementen in

verschillende prijssegmenten (binnen één (1) opdracht / project / werk). Tenminste vijf (5)

appartementen dienen ofwel in de prijsklasse tot maximaal 850,- euro huursom (prijspeil

2021), ofwel in de prijsklasse ‘relatief goedkope koop’ waarbij de koopprijs minder is (was)

dan 225.000,- euro k.k. (prijspeil 2021) gerealiseerd te zijn.

Kerncompetentie 2:

Het voor eigen rekening en risico ontwikkelen van een inbreidingslocatie waarbij woningen

en/of appartementen gerealiseerd werden.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/11/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
Telefoon: +31 302233000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/09/2021