Dinsdag 19 oktober 2021 00:20:00
Sluit op 22-10-2021

Europees openbare aanbesteding 2022 t/m 2026 Huishoudelijke Hulp

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Oldambt
Postadres: Johan Modastraat 6
Plaats: Winschoten
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9671CD
Land: Nederland
Contactpersoon: Afdeling Inkoop
E-mail: inkoop@gemeente-oldambt.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.gemeente-oldambt.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europees openbare aanbesteding 2022 t/m 2026 Huishoudelijke Hulp

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De inzet van huishoudelijke hulp heeft als doel een bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid met het oog op zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Zelfredzaamheid is in de Wmo 2015 gedefinieerd als: in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemeen dagelijkse levensverrichtingen en het kunnen voeren van een gestructureerd huishouden.

De gemeente Oldambt heeft reeds verschillende mogelijkheden voor inwoners op het gebied van voorliggende/algemene voorzieningen. Het is waarschijnlijk dat cliënten steeds vaker in oplossingen kunnen voorzien door eigen inkoop van (commerciële) diensten dan nu het geval is. Voorbeelden hiervan zijn een maaltijdvoorziening en het bezorgen van boodschappen. Opdrachtgever zal bij de indicatie rekening houden met de beschikbaarheid en inzet van de voorliggende voorzieningen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2021-148021
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 09/09/2021

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

2021-10-12

Te lezen:

2021-10-22

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

10:00

Te lezen:

10:10

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zoals aangegeven in het document "Uitstel planning 20211012" is de inschrijfdatum gewijzigd naar 22 oktober 2021, 10:00 uur). Door deze rectificatie is de kluis opnieuw geopend.