Vrijdag 27 januari 2023 09:46:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 24-11-2021 Gunningsbeslissing op 24-12-2021 PB-nummer 2022/S 005-007175

Gemeente Veendam - Europees openbare aanbesteding Aanschaf kolkenzuiger

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Postadres: Raadhuisplein
Plaats: Veendam
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9641 AW
Land: Nederland
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
Telefoon: +31 553680816
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.veendam.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Veendam - Europees openbare aanbesteding Aanschaf kolkenzuiger

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144410 Kolkreinigers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft het leveren van een kolkenzuiger.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Veendam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeente Veendam beschikte van 2002 tot 2018 over een eigen combi-kolkenzuiger. De combi-kolkenzuiger werd in de periode 2002 tot 2013 ingezet voor het reinigen van de straatkolken en gemalen in Veendam, ondersteuning bij GWW-werkzaamheden en calamiteiten buiten werktijd. In 2013 heeft het College besloten in de periode 2013-2018 het reinigen van de kolken uit te besteden aan een marktpartij. Tevens is toen besloten de combi-kolkenzuiger in te zetten voor het preventief reinigen van de nevenriolering en gemalen in Veendam.

In 2018 is de 16 jaar oude combi-kolkenzuiger (vanwege verdergaande gebreken en daardoor stijgende exploitatielasten) verkocht aan een marktpartij en is er een andere kolkenzuiger ingehuurd. In het kader van een robuuste en toekomst bestendigde buitendienst, is de gemeente voornemens om een nieuwe kolkenzuiger aan te schaffen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Alle communicatie vindt uitsluitend via ABK plaats. Het is tijdens de gehele aanbestedingsprocedure uitdrukkelijk niet toegestaan, behalve als er sprake is van een storing binnen ABK is, op andere wijze contact op te nemen.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 174-453463
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Aanschaf kolkenzuiger

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland (Groningen)
Postadres: Postbus 933
Plaats: Groningen
Postcode: 9700 AX
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 503166166
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/12/2021