Maandag 5 december 2022 02:30:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 24-11-2021 Gunningsbeslissing op 24-12-2021 PB-nummer 2021/S 202-527606

Gemeente Veendam - Europees openbare aanbesteding Aanschaf kolkenzuiger

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Postadres: Raadhuisplein
Plaats: Veendam
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9641 AW
Land: Nederland
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
Telefoon: +31 553680816
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.veendam.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Veendam - Europees openbare aanbesteding Aanschaf kolkenzuiger

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144410 Kolkreinigers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft het leveren van een kolkenzuiger.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2021-147701
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 03/09/2021

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

09-12-2021

Te lezen:

20-01-2022

Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

09-10-2023

Te lezen:

20-11-2023

Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
In plaats van:

20-01-2022

Te lezen:

22-02-2022

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

2021-10-22

Te lezen:

2021-11-24

Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:

Er zijn voor deze aanbesteding twee vragenronden gepland. Vragen eerste ronde kunnen uiterlijk tot 20 september 2021, 10:00 uur in het bijgevoegde Excelbestand via de berichtenmodule van ABK worden ingediend. De nadere vragen kunnen uiterlijk 4 oktober 2021, 10:00 uur in het bijgevoegde Excelbestand via de berichtenmodule van ABK worden ingediend.

Te lezen:

Er is voor deze aanbesteding één vragenronde gepland. Dit betekent dat van inschrijvers een proactieve en zorgvuldige houding verwacht. Vragen kunnen uiterlijk tot vrijdag 29 oktober 2021, 10:00 uur in het bijgevoegde Excelbestand, waar mogelijk met motivering/toelichting, via de berichtenmodule van ABK worden ingediend.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

2021-10-22

Te lezen:

2021-11-24

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Naar aanleiding van de nota van inlichtingen, hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de voorwaarden/ eisen van de opdracht. De aanbestedende dienst heeft hierom besloten de aanbesteding te rectificeren en de termijnen uit te stellen. Bij de rectificatie zijn de volgende documenten aangepast:

- Offerteaanvraag Europees openbare aanbesteding Aanschaf kolkenzuiger

- Bijlage D - Programma van Eisen

- Bijlage E - Prijsinvulformulier

- Bijlage H - Conceptovereenkomst

- Bijlage J - Invulformulier G2.1 Levertijd

- Planning

Vanwege de rectificatie van de aanbesteding worden de antwoorden op de eerder gestelde vragen aan de van hand van dit bestand nog wel gepubliceerd.