Donderdag 20 januari 2022 08:36:00
Sluit op 01-10-2021 Gunningsbeslissing op 12-01-2022 PB-nummer 2022/S 010-020882

Gemeente Montfoort en Vijfheerenlanden - Abonnementenbeheer

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Inkoop Bureau Midden Nederland - IBMN
Postadres: Voorstraat 30
Plaats: Vianen
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 4132 AS
Land: Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.ibmn.eu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Montfoort en Vijfheerenlanden - Abonnementenbeheer

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79980000 Abonnementsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Met ingang van 1 januari 2022 dient inschrijver een complete dienstverlening te verlenen voor het beheer van alle abonnementen van de gemeente (zodat continuïteit van de abonnementen is gewaarborgd).

De opdrachtgever wil met het uitbesteden van het abonnementenbeheer bereiken dat de administratieve lasten voor de opdrachtgever beperkt worden en dat de totale kosten voor abonnementen gereduceerd worden.

De dienstverlening omvat de totale zorg, inclusief het afhandelen van alle overige daarmee gepaard gaande administratieve handelingen omtrent de vakliteratuur van de opdrachtgever.

De opdrachtgever wenst voor de duur van tenminste vijf (5) jaar een overeenkomst af te sluiten met één (1) professionele en betrouwbare ondernemer ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening. Optioneel kan deze vaste periode nog twee maal worden verlengd door middel van een eenzijdige verleningsoptie van één (1) jaar. De totale potentiële contractduur bedraagt daarmee maximaal zeven (7) jaar.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
Voornaamste plaats van uitvoering:

Montfoort en Vijfheerenlanden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Met ingang van 1 januari 2022 dient inschrijver een complete dienstverlening te verlenen voor het beheer van alle abonnementen van de gemeente (zodat continuïteit van de abonnementen is gewaarborgd).

De opdrachtgever wil met het uitbesteden van het abonnementenbeheer bereiken dat de administratieve lasten voor de opdrachtgever beperkt worden en dat de totale kosten voor abonnementen gereduceerd worden.

De dienstverlening omvat de totale zorg, inclusief het afhandelen van alle overige daarmee gepaard gaande administratieve handelingen omtrent de vakliteratuur van de opdrachtgever.

De opdrachtgever wenst voor de duur van tenminste vijf (5) jaar een overeenkomst af te sluiten met één (1) professionele en betrouwbare ondernemer ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening. Optioneel kan deze vaste periode nog twee maal worden verlengd door middel van een eenzijdige verleningsoptie van één (1) jaar. De totale potentiële contractduur bedraagt daarmee maximaal zeven (7) jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 161-424193
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Abonnementenbeheer

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Postma & Cohen B.V.
Postadres: Onder de Toren 10
Plaats: Emmeloord
NUTS-code: NL23 Flevoland
Postcode: 8302 BT
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
Telefoon: +31 302233000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2022