Donderdag 20 januari 2022 08:22:00
Sluit op 01-10-2021 Gunningsbeslissing op 12-01-2022 PB-nummer 2021/S 161-424193

Gemeente Montfoort en Vijfheerenlanden - Abonnementenbeheer

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Inkoop Bureau Midden Nederland - IBMN
Postadres: Voorstraat 30
Plaats: Vianen
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 4132 AS
Land: Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.ibmn.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Montfoort en Vijfheerenlanden - Abonnementenbeheer

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79980000 Abonnementsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Met ingang van 1 januari 2022 dient inschrijver een complete dienstverlening te verlenen voor het beheer van alle abonnementen van de gemeente (zodat continuïteit van de abonnementen is gewaarborgd).

De opdrachtgever wil met het uitbesteden van het abonnementenbeheer bereiken dat de administratieve lasten voor de opdrachtgever beperkt worden en dat de totale kosten voor abonnementen gereduceerd worden.

De dienstverlening omvat de totale zorg, inclusief het afhandelen van alle overige daarmee gepaard gaande administratieve handelingen omtrent de vakliteratuur van de opdrachtgever.

De opdrachtgever wenst voor de duur van tenminste vijf (5) jaar een overeenkomst af te sluiten met één (1) professionele en betrouwbare ondernemer ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening. Optioneel kan deze vaste periode nog twee maal worden verlengd door middel van een eenzijdige verleningsoptie van één (1) jaar. De totale potentiële contractduur bedraagt daarmee maximaal zeven (7) jaar.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
Voornaamste plaats van uitvoering:

Montfoort en Vijfheerenlanden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Met ingang van 1 januari 2022 dient inschrijver een complete dienstverlening te verlenen voor het beheer van alle abonnementen van de gemeente (zodat continuïteit van de abonnementen is gewaarborgd).

De opdrachtgever wil met het uitbesteden van het abonnementenbeheer bereiken dat de administratieve lasten voor de opdrachtgever beperkt worden en dat de totale kosten voor abonnementen gereduceerd worden.

De dienstverlening omvat de totale zorg, inclusief het afhandelen van alle overige daarmee gepaard gaande administratieve handelingen omtrent de vakliteratuur van de opdrachtgever.

De opdrachtgever wenst voor de duur van tenminste vijf (5) jaar een overeenkomst af te sluiten met één (1) professionele en betrouwbare ondernemer ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening. Optioneel kan deze vaste periode nog twee maal worden verlengd door middel van een eenzijdige verleningsoptie van één (1) jaar. De totale potentiële contractduur bedraagt daarmee maximaal zeven (7) jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Twee (2) maal de optie tot verlening van één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Om in aanmerking te (kunnen) komen voor de Opdracht, dient een Inschrijver te beschikken over aantoonbare ervaring met de uitvoering én oplevering van tenminste één (1) ‘Opdracht’ in de afgelopen drie (3) jaar (voorafgaande aan datum inschrijving) die betrekking heeft (had) op:

Het beheer van abonnementen voor een publieke organisatie middels een digitaal abonnementenbeheer- en bestelsysteem, conform de scope van de opdracht (hoofdstuk 1 Programma van Eisen), gelegen in de periode drie jaar voorafgaand aan aanbestedingsdatum.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/10/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/10/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Vianen

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zo spoedig mogelijk na het uiterste tijdstip voor de ontvangst van de inschrijvingen zal de opening van de inschrijvingen (c.q. van de digitale kluis) plaatsvinden. Een en ander geschiedt NIET in het openbaar. Er worden derhalve geen inschrijvers toegelaten bij de opening.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
Telefoon: +31 302233000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/08/2021