Vrijdag 6 augustus 2021 05:38:00
Sluit op 04-10-2021 PB-nummer 2021/S 127-336329

Standaard Kantoormeubilair t.b.v. Reclassering Nederland

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Reclassering Nederland
Postadres: Vivaldiplantsoen
Plaats: UTRECHT
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 3533 JE
Land: Nederland
Contactpersoon: Team Inkoop
E-mail: inkoop@reclassering.nl
Telefoon: +31 613765873
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.reclassering.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Reclassering

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Standaard Kantoormeubilair t.b.v. Reclassering Nederland

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39130000 Kantoormeubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht bestaat uit het leveren van standaard kantoormeubilair voor alle locaties van Reclassering Nederland. Daarnaast verwacht Reclassering Nederland dat er dienstverlening in de zin van montage, demontage en correctief onderhoud aan nieuw gekocht en bestaand meubilair geleverd wordt.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 900 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 1
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Standaard kantoormeubilair t.b.v. locaties van Reclassering Nederland

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39130000 Kantoormeubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onder de scope van de opdracht valt het leveren van standaard kantoormeubilair conform interieurstijl, bijgesloten in bijlage 12, van Reclassering Nederland, zoals:

Flexwerkplek incl. standaard bureaustoel

Spreekkamertafel en spreekkamerstoelen

Vergadertafels en vergaderstoelen

Lockers & kasten

Swoppers (Ergonomische kruk)

Versterkte bureaustoelen (t.b.v. belasting hoger dan 120 kg)

Bureaustoelen voor bovengemiddeld lange mensen. (lichaamslengte groter dan 2 meter)

(de-)Montage van geleverd en bestaand meubilair

Correctief onderhoud op geleverd en bestaand meubilair

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 850 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst kan eenzijdig onder gelijk blijvende condities door Reclassering Nederland worden verlengd met een periode van twee (2) maal één (1)jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Standaard werkstraflocatie meubilair voor de werkstraflocaties van Reclassering Nederland

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43800000 Werkplaatsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reclassering Nederland doet een beroep op artikel 2.18 van Aanbestedingswet 2012 waardoor zij in de gelegenheid wordt gesteld om perceel 2 buiten de reikwijdte van deze openbare Europese aanbestedingsprocedure te contracteren, de zogeheten percelenregeling. De opdrachtwaarde voor het meubilair op de werkstraflocaties is minder dan EUR80.000,- excl. Btw en bedraagt minder dan 20% van de totale opdrachtwaarde excl. btw. Een leverancier voor perceel 2 wordt daarom via een separate meervoudige onderhandse procedure gecontracteerd.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De Inschrijver (alle combinanten en iedere onderaannemer) dient, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, zowel op het tijdstip van indienen van de inschrijving, gedurende de aanbestedingsprocedure, op het tijdstip van voorlopige en definitieve gunning als op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst te zijn ingeschreven in het beroeps- of handelsregister volgens de voorschriften van de lidstaat waar hij is gevestigd.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie aanbestedingsleidraad in de documenten

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/10/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/10/2021
Plaatselijke tijd: 12:01
Plaats:

Utrecht

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zie hoofdstuk 4 van de aanbestedingsleidraad

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Stichting Reclassering Nederland
Postadres: Postbus 8215
Plaats: Utrecht
Postcode: 3503RE
Land: Nederland
E-mail: inkoop@reclassering.nl
Telefoon: +31 888041000
Internetadres: https://www.reclassering.nl/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/06/2021