Vrijdag 27 januari 2023 09:11:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 12-10-2021 Gunningsbeslissing op 18-11-2021 PB-nummer 2021/S 159-421073

Europese aanbesteding aansprakelijkheidsverzekering gemeente Steenwijkerland

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Steenwijkerland
Postadres: Vendelweg
Plaats: Steenwijk
NUTS-code: NL21 Overijssel
Postcode: 8331 XE
Land: Nederland
Contactpersoon: Erik van der Kamp
E-mail: inkoop@steenwijkerland.nl
Telefoon: +31 521538500
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://steenwijkerland.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding aansprakelijkheidsverzekering gemeente Steenwijkerland

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66516000 Aansprakelijkheidsverzekeringen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van gemeente Steenwijkerland

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2021-135371
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 15/06/2021

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

2021-09-07

Te lezen:

2021-10-12

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

2021-09-07

Te lezen:

2021-10-12

VII.2)Overige nadere inlichtingen: