Donderdag 30 november 2023 01:49:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 12-10-2021 Gunningsbeslissing op 18-11-2021 PB-nummer 2021/S 117-307004

Europese aanbesteding aansprakelijkheidsverzekering gemeente Steenwijkerland

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Steenwijkerland
Postadres: Vendelweg
Plaats: Steenwijk
NUTS-code: NL21 Overijssel
Postcode: 8331 XE
Land: Nederland
Contactpersoon: Erik van der Kamp
E-mail: inkoop@steenwijkerland.nl
Telefoon: +31 521538500
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://steenwijkerland.nl
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding aansprakelijkheidsverzekering gemeente Steenwijkerland

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66516000 Aansprakelijkheidsverzekeringen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van gemeente Steenwijkerland

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66516000 Aansprakelijkheidsverzekeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL21 Overijssel
Voornaamste plaats van uitvoering:

Steenwijkerland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Europese Aanbesteding Aansprakelijkheidsverzekering Gemeente Steenwijkerland

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2022
Einde: 01/01/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 maal 12 maanden

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Inschrijver wordt in beginsel van deelneming aan de onderhavige aanbesteding uitgesloten, indien hij (of één van de combinanten) op de dag van inschrijving of op de dag van het sluiten van de overeenkomst in één of meer van de in artikel 2.86 en artikel 2.87 (uitgezonderd: ernstige beroepsfout, artikel 2.87 sub c) Aanbestedingswet 2012 genoemde omstandigheden verkeert.

Ten bewijze dat deze uitsluitingsgronden zich niet voordoen, dient de inschrijver (elk der combinanten) aan wie het voornemen tot gunning is medegedeeld binnen 7 kalenderdagen na het verzoek van de Aanbestedende dienst de volgende documenten te overleggen: (I) een gedragsverklaring aanbesteden als bedoeld in art. 2.89 lid 2 Aanbestedingswet 2012, niet ouder dan twee jaar gerekend vanaf de inschrijfdatum. (II) een verklaring van de belastingdienst als bedoeld in art. 2.89 lid 3 Aanbestedingswet 2012, niet ouder dan 6 maanden gerekend vanaf de inschrijfdatum. (III) een uittreksel van het handelsregister als bedoeld in art. 2.89 lid 1 Aanbestedingswet 2012, niet ouder dan 6 maanden gerekend vanaf de inschrijfdatum. Buitenlandse inschrijvers, die de hiervoor benoemde bewijsmiddelen niet kunnen overleggen, kunnen conform artikel 2.89 lid 4 Aanbestedingswet 2012 gegevens en bescheiden uit een andere lidstaat die een gelijkwaardig doel dienen of waaruit blijkt dat de uitsluitingsgrond niet op hem van toepassing is indienen. Indien de gevraagde, actuele verklaringen niet binnen uiterlijk 7 kalenderdagen kunnen worden aangeleverd, kan initieel worden volstaan met een bewijs van aanvraag. Dit ontslaat Inschrijver niet van zijn verplichting om de verklaringen op een later tijdstip alsnog aan te leveren. Mochten de verklaringen niet dan wel niet geldig aangeleverd kunnen worden, dan wordt Inschrijver alsnog

uitgesloten van verdere deelname aan onderhavige aanbestedingsprocedure.

Inschrijver (elk van de combinanten) dient, op straffe van uitsluiting, zowel op de dag van inschrijving als op de dag van het sluiten van de overeenkomst te beschikken over de vereiste vergunning om het verzekeringsbedrijf te mogen uitoefenen overeenkomstig de bepalingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) dan wel overeenkomstige wetgeving in het land van vestiging van Inschrijver (de betreffende combinant).

• een vergunning van de AFM / registratie in het AFM Register voor het uitoefenen van het verzekeringsbedrijf op grond van artikel 2:27 Wft; óf • gelijkwaardige bewijsstukken uit het land van vestiging van Inschrijver.

In geval van Inschrijving door middel van een assuradeur of een gevolmachtigd agent geldt dat deze partij, op straffe van uitsluiting, op de dag van Inschrijving alsmede op de dag van het sluiten van de overeenkomst, in het bezit moet zijn van een vergunning tot het optreden als gevolmachtigd agent overeenkomstig de bepalingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) dan wel overeenkomstige wetgeving in het land van vestiging van deze partij.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Inschrijver (elk van de combinanten) dient, op straffe van uitsluiting, zowel op de dag van inschrijving als op de dag van het sluiten van de overeenkomst te beschikken over de vereiste vergunning om het verzekeringsbedrijf te mogen uitoefenen overeenkomstig de bepalingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) dan wel overeenkomstige wetgeving in het land van vestiging van Inschrijver (de betreffende combinant).

In geval van Inschrijving door middel van een assuradeur of een gevolmachtigd agent geldt dat deze partij, op straffe van uitsluiting, op de dag van Inschrijving alsmede op de dag van het sluiten van de overeenkomst, in het bezit moet zijn van een vergunning tot het optreden als gevolmachtigd agent overeenkomstig de bepalingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) dan wel overeenkomstige wetgeving in het land van vestiging van deze partij.

Eventuele minimumeisen:

De Inschrijver kan voor Inschrijving op deze aanbesteding vooralsnog volstaan met het indienen van de Eigen Verklaring, waarin wordt verklaard dat hij voldoet aan deze geschiktheidseis. Als bewijs dat de Inschrijver aan deze eis voldoet, kan de Inschrijver, aan wie een voornemen tot gunning kenbaar is gemaakt, binnen 7 kalenderdagen door Aanbestedende dienst worden verzocht de volgende documenten te overleggen: • een vergunning van de AFM / registratie in het AFM Register voor het uitoefenen van het verzekeringsbedrijf op grond van artikel 2:27 Wft; óf • gelijkwaardige bewijsstukken uit het land van vestiging van Inschrijver.

De Inschrijver kan voor Inschrijving op deze aanbesteding vooralsnog volstaan met het indienen van de Eigen Verklaring, waarin wordt verklaard dat de door hem in geschakelde assuradeur c.q. gevolmachtigd agent voldoet aan deze specifieke geschiktheidseisen. Als bewijs dat de gevolmachtigd agent aan deze eis voldoet, kan indien een voornemen tot gunning kenbaar is gemaakt, binnen 7

kalenderdagen door Aanbestedende dienst worden verzocht de volgende documenten te overleggen: • vergunning van de AFM voor het optreden als gevolmachtigde of onder gevolmachtigde agent conform artikel 2:92 Wft; óf • gelijkwaardige bewijsstukken uit het land van vestiging.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Inschrijver wordt in beginsel van deelneming aan de onderhavige aanbesteding uitgesloten, indien hij (of één van de combinanten) op de dag van inschrijving of op de dag van het sluiten van de overeenkomst in één of meer van de in artikel 2.86 en artikel 2.87 (uitgezonderd: ernstige beroepsfout, artikel 2.87 sub c) Aanbestedingswet 2012 genoemde omstandigheden verkeert.

Eventuele minimumeisen:

Ten bewijze dat deze uitsluitingsgronden zich niet voordoen, dient de inschrijver (elk der combinanten) aan wie het voornemen tot gunning is medegedeeld binnen 7 kalenderdagen na het verzoek van de Aanbestedende dienst de volgende documenten te overleggen: (I) een gedragsverklaring aanbesteden als bedoeld in art. 2.89 lid 2 Aanbestedingswet 2012, niet ouder dan twee jaar gerekend vanaf de inschrijfdatum. (II) een verklaring van de belastingdienst als bedoeld in art. 2.89 lid 3 Aanbestedingswet 2012, niet ouder dan 6 maanden gerekend vanaf de inschrijfdatum. (III) een uittreksel van het handelsregister als bedoeld in art. 2.89 lid 1 Aanbestedingswet 2012, niet ouder dan 6 maanden gerekend vanaf de inschrijfdatum. Buitenlandse inschrijvers, die de hiervoor benoemde bewijsmiddelen niet kunnen overleggen, kunnen conform artikel 2.89 lid 4 Aanbestedingswet 2012 gegevens en bescheiden uit een andere lidstaat die een gelijkwaardig doel dienen of waaruit blijkt dat de uitsluitingsgrond niet op hem van toepassing is indienen. Indien de gevraagde, actuele verklaringen niet binnen uiterlijk 7 kalenderdagen kunnen worden aangeleverd, kan initieel worden volstaan met een bewijs van aanvraag. Dit ontslaat Inschrijver niet van zijn verplichting om de verklaringen op een later tijdstip alsnog aan te leveren. Mochten de verklaringen niet dan wel niet geldig aangeleverd kunnen worden, dan wordt Inschrijver alsnog

uitgesloten van verdere deelname aan onderhavige aanbestedingsprocedure.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/09/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/01/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/09/2021
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Overijssel
Postadres: Postbus 323
Plaats: Almelo
Postcode: 7600 AH
Land: Nederland
Telefoon: +31 883615555
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Overijssel/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2021