Vrijdag 6 augustus 2021 06:27:00
Sluit op 19-07-2021 PB-nummer 2021/S 112-293575

Gemeente Borger-Odoorn - Europees openbare aanbesteding onderhoud bomen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Borger-Odoorn
Postadres: Hoofdstraat 50
Plaats: Exloo
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
Postcode: 7875 AD
Land: Nederland
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
Telefoon: +31 553680816
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://borger-odoorn.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Borger-Odoorn - Europees openbare aanbesteding onderhoud bomen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77211500 Onderhouden van bomen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft het snoeien van ongeveer 5500 bomen, verwijderen van bomen, verwijderen van stobben, verwerken van afkomend hout en herstellen van grasvegetatie. Daarnaast behoren het muteren van boomgegevens, het treffen van verkeersmaatregelen en activiteiten in het kader van de wet Natuurbescherming ook tot de opdracht. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd binnen de gemeentegrens van de gemeente Borger-Odoorn en betreffen globaal de gebieden ten (Zuid)Westen van Borger, Ees, Odoorn en Klijndijk.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77211300 Rooien van bomen
77341000 Snoeien van bomen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Borger-Odoorn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhoud van bomen, hieronder valt snoeien, verwijderen van bomen, verwijderen van stobben, verwerken afkomend hout en herstellen van grasvegetatie.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2021
Einde: 15/03/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

UITSLUITINGSGRONDEN De inschrijver dient in Deel III A van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat er geen sprake is van een in de afgelopen vijf (5) jaren onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak jegens inschrijver, in de zin van alle in artikel 2.86 Aw 2012 beschreven gronden, op straffe van uitsluiting van deze aanbestedingsprocedure. De verplichting tot uitsluiting van de inschrijver is ook van toepassing wanneer een bij onherroepelijk vonnis veroordeelde persoon lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van inschrijver of indien hij daarin een vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft. De inschrijver dient daarnaast in Deel III B van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat er geen sprake is van een onherroepelijke en bindende rechterlijke of administratieve beslissing overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de gegadigde of de inschrijver is gevestigd of overeenkomstig nationale wettelijke bepalingen is vastgesteld dat de inschrijver niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies. De inschrijver dient ook in Deel III C van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat geen sprake is van de situaties genoemd in artikel 2.87 Aw 2012. Op deze aanbestedingsprocedure zijn de volgende facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing: • Schending verplichting o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht (art. 2.87 lid 1 sub a Aw 2012);

• Faillissement, insolventie of gelijksoortig (art. 2.87 lid 1 sub b Aw 2012); • Vervalsing van de mededinging (art. 2.87 lid 1 sub d Aw 2012); • Belangenconflict (art. 2.87 lid 1 sub e Aw 2012); • Valse verklaring (art. 2.87 lid 1 sub h Aw 2012); • Onrechtmatige beïnvloeding (art. 2.87 lid 1 sub i Aw 2012).

De inschrijver dient ook in Deel III B van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat er geen sprake is van onderstaande facultatieve uitsluitingsgrond: • Betaling belasting of sociale premies (art. 2.87 lid 1 sub j Aw 2012). Voor de facultatieve uitsluitingsgronden geldt een terugkijktermijn van drie (3) jaren voorafgaand aan het doen van de inschrijving, met uitzondering van de uitsluitingsgrond ‘Faillissement, insolventie, of gelijksoortig’. Voor deze uitsluitingsgronden geldt dat hiervan geen sprake mag zijn met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure.

INSCHRIJVING HANDELSREGISTER (BEROEPSBEVOEGDHEID) De inschrijver dient in de inschrijving een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen niet ouder dan zes maanden op het moment van inschrijving. Deze is hier aan te vragen. Uit dit uittreksel moet de tekeningsbevoegdheid blijken voor minimaal de inschrijvingssom voor deze opdracht van degene die de inschrijving heeft getekend.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING De inschrijver dient behoorlijk verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid door middel van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt minimaal EUR 1.250.000 per gebeurtenis en minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per kalenderjaar. Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer het volgende aan de aanbestedende dienst overleggen: - Een geldig polisblad van de toepasselijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering; - Indien het niet mogelijk is een geldig polisblad te overleggen mag een geldig verzekeringscertificaat worden overlegd waaruit blijkt dat inschrijver verzekerd is voor het vereiste bedrag.

STABILITEIT ONDERNEMING Ook dient inschrijver een stabiele onderneming te zijn, die haar continuïteit kan garanderen. Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer een (meest) recente accountantsverklaring zonder een continuïteitsparagraaf aan de aanbestedende dienst overleggen. Deze paragraaf wordt alleen opgenomen door de accountant als deze vreest voor de (economische en financiële) continuïteit van inschrijvers onderneming.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

KWALITEITSBORGING

De inschrijver dient voldoende kennis en kunde in huis te hebben om de opdracht efficiënt en vakkundig uit te voeren. Inschrijver moet minimaal beschikken over de volgende medewerkers en/of certificeringen:

• Inschrijver dient voor het uitvoeren van de werkzaamheden personen in te zetten die beschikken over een ‘European Tree Worker’ ofwel ‘ETW’ certificaat of gelijkwaardig.

Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer een kopie van de gevraagde certificeringen aan de aanbestedende dienst overleggen. Als inschrijver niet over de vereiste certificaten beschikt, maar over een gelijkwaardig certificaat of kwaliteitsborgingssysteem, dan dient zij dit in haar inschrijving aan te geven en te omschrijven waarom het systeem gelijkwaardig is. De aanbestedende dienst moet uit de omschrijving kunnen opmaken dat het betreffende certificaat of kwaliteitsborgingssysteem daadwerkelijk gelijkwaardig is. Inschrijver dient in de inschrijving passend bewijs van de gelijkwaardigheid te leveren.

KERNCOMPETENTIES

De inschrijver dient bij inschrijving referentie(s) op te geven, die uiterlijk drie (3) jaren geleden is/zijn afgerond, gerekend vanaf de sluitingsdatum van het indienen van de inschrijvingen, om zijn bekwaamheid aan te tonen met betrekking tot de volgende kerncompetenties.

• Kerncompetentie 1: Opdrachtnemer heeft ervaring met het snoeien van minimaal 3.000 bomen in één jaar en bij één opdrachtgever langs openbare wegen, inclusief het digitaal muteren in een vergelijkbaar beheersysteem.

Als bewijs dient inschrijver de genoemde referentie, volgens het standaardformat (Bijlage E), toe te voegen aan de inschrijving. Uit referentie moet duidelijk en ondubbelzinnig de gevraagde ervaring blijken.

Indien inschrijver meer referenties indient dan is toegestaan, worden de extra referenties terzijde gelegd en worden alleen de referenties tot het gevraagde aantal in de beoordeling meegenomen. Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de gestelde kerncompetitie met de juiste referentie.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

De gemeente Borger-Odoorn werkt met betrekking tot Social Return on Investment (SROI) met de bouwblokken methode. De kern van deze methode is dat de opdrachtnemer een keuze kan maken uit een aantal ‘bouwblokken’ om aan de SROI-verplichting te voldoen. Het uitgangspunt blijft om werkzoekenden of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (regulier) in te zetten bij de invulling van de SROI-verplichting. Mocht dit moeilijk haalbaar zijn, dan biedt het bouwblokkenmodel ruimte voor maatwerk. De opdrachtnemer mag met alternatieven komen, te ontlenen aan de menukaart. Deze bevat (MVO) activiteiten en aanvullende (project) opties welke enkel na goedkeuring door opdrachtgever ingezet kunnen worden op de gegunde opdracht.

De inschrijver dient als resultaatverplichting minimaal 5% van de aanneemsom, exclusief BTW, aan te wenden voor SROI-inspanningen.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/07/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 17/10/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/07/2021
Plaatselijke tijd: 12:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Er is voor deze aanbesteding één vragenronde gepland. Vragen kunnen uiterlijk tot maandag 21 juni 2021, 12:00 uur in het bijgevoegde Excelbestand via de berichtenmodule van ABK worden ingediend. De geanonimiseerde vragen worden omstreeks maandag 28 juni 2021 door de aanbestedende dienst beantwoord in de nota van inlichtingen, die gepubliceerd wordt op ABK.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland (Assen)
Postadres: Postbus 30009
Plaats: Assen
Postcode: 9400 RA
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 592339222
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland/Contact
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

De aanbestedende dienst kan de opdracht definitief gunnen aan de inschrijver met de laagste prijs, indien binnen de termijn van 20 kalenderdagen geen procedure op de voorgeschreven wijze aanhangig is gemaakt en de eindverantwoordelijke akkoord is met definitieve gunning. Deze termijn vangt aan op de kalenderdag na verzending van de voorlopige gunningsbeslissing.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/06/2021