Zaterdag 12 juni 2021 19:45:00

Marktconsultatie Ambulante Begeleiding, Groepsbegeleiding en Kortdurend Verblijf

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Oldambt
Postadres: Johan Modastraat 6
Plaats: Winschoten
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9671CD
Land: Nederland
Contactpersoon: Afdeling Inkoop
E-mail: inkoop@gemeente-oldambt.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.gemeente-oldambt.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie Ambulante Begeleiding, Groepsbegeleiding en Kortdurend Verblijf

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeenten Oldambt en Stadskanaal zijn de voorbereidingen aan het treffen voor de contractering van Ambulante Begeleiding, Groepsbegeleiding en Kortdurend Verblijf in 2022 (ingangsdatum nieuwe overeenkomsten 01-06-2022). Eén van de stappen in deze voorbereiding, is het houden van een marktconsultatie.

Voorafgaand aan deze marktconsultatie hebben er oriënterende gesprekken met marktpartijen en adviseurs plaatsgevonden op basis waarvan een eerste versie is opgesteld van de documenten die als bijlage bij deze leidraad zijn bijgevoegd;

- Bijlage 1: Concept productbeschrijvingen

- Bijlage 2: Concept Geschiktheidseisen/eisen aan aanbieders en overige vereisten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Winschoten

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Met deze marktconsultatie willen we input en informatie uit de markt ophalen ter optimalisatie van de te doorlopen procedure in 2022. Daarnaast vragen we een reflectie op de concept documenten met als doel deze te optimaliseren.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
04/06/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De gemeenten hebben op 4 juni 2021 een aankondiging van de marktconsultatie gepubliceerd. Deze aankondiging is tweeledig; 1. partijen vroegtijdig te informeren over de komende inkoopprocedure, en

2. informatie verkrijgen van potentiële aanbieders om te bepalen of we op de goede weg zijn.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/06/2021