Zondag 3 juli 2022 00:51:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 20-07-2021

2021-B004 Fokkesteeg Betere Buurten Schansen Zuid

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Nieuwegein
Postadres: Postbus 1
Plaats: NIEUWEGEIN
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 3430 AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Dhr. Roeland van Buuren
E-mail: roeland.van.buuren@cleverland.nl
Telefoon: +31 618751786
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nieuwegein.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2021-B004 Fokkesteeg Betere Buurten Schansen Zuid

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- opbreken en aanbrengen van elementenverhardingen;

- opbreken en aanbrengen van leidingwerk en kolken;

- aanbrengen van asfaltverharding;

- aanbrengen van Aquaflow;

- aanbrengen van Drainvoeg;

- uitvoeren van bijbehorend grondwerk;

- opbreken en aanbrengen van straatmeubilair;

- verwijderen en aanbrengen van groen;

- aanbrengen van boombunkers;

- bijkomende werkzaamheden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nieuwegein

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- opbreken en aanbrengen van elementenverhardingen;

- opbreken en aanbrengen van leidingwerk en kolken;

- aanbrengen van asfaltverharding;

- aanbrengen van Aquaflow;

- aanbrengen van Drainvoeg;

- uitvoeren van bijbehorend grondwerk;

- opbreken en aanbrengen van straatmeubilair;

- verwijderen en aanbrengen van groen;

- aanbrengen van boombunkers;

- bijkomende werkzaamheden.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2021
Einde: 30/06/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/07/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/08/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/07/2021
Plaatselijke tijd: 10:01
Plaats:

Nieuwegein

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
Telefoon: +31 302233000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/06/2021