Zaterdag 12 juni 2021 19:26:00
Sluit op 09-06-2021 PB-nummer 2021/S 087-224622

RMN - Aanschaf Achterladers

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Reinigingsbedrijf Midden Nederland - RMN
Postadres: Postbus 203
Plaats: Soest
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 3760 AE
Land: Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://rmn.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RMN - Aanschaf Achterladers

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34130000 Motorvoertuigen voor goederenvervoer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De inwerkingtreding van de raamovereenkomsten is gepland op 1 augustus 2021 en loopt af op 31 juli 2025. Daarnaast heeft RMN tweemaal de optie om de raamovereenkomst met twee (2) jaar te verlengen, waarmee de raamovereenkomst uiterlijk op 31 juli 2029 eindigt. De raamovereenkomst wordt gesloten door ondertekening van de definitieve overeenkomst door RMN en opdrachtnemer. De aanbestedende dienst wijkt hiermee af van artikel 2.140, lid 3 Aanbestedingswet 2012, inzake de maximale looptijd van raamovereenkomst. De aanbestedende wenst een samenwerking op langere termijn met de opdrachtnemer aan te gaan. Aangezien medewerkers van opdrachtgever op verschillende voertuigen worden ingezet, is uniformiteit in de uitvoering van de voertuigen noodzakelijk, ten aanzien van bediening, training/instructie en veiligheid, hetgeen bereikt wordt door deze langere looptijd. Daarnaast doet de langere looptijd meer recht aan de aanzienlijke investering die opdrachtnemer vermoedelijk dient te doen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1 - Brede achterladers

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144510 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval
34144500 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval en afvalwater
34140000 Zware motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
Voornaamste plaats van uitvoering:

gemeenten Baarn, Bunnik, Nieuwegein, Soest, IJsselstein en Zeist

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht bestaat uit twee percelen, namelijk 1) brede en 2) smalle achterladers. De totale (geraamde) waarde van de opdracht staat gelijk aan de kosten voor 21 achterladers, waarvan 19 brede (perceel 1) en 2 smalle (perceel 2), uitgaande van een looptijd van 8 jaar voor alle genoemde punten die onderdeel uitmaken van de scope. Let op; Het betreft een indicatieve raming. Dat wil zeggen dat de behoefte voor de komende jaren aan verandering onderhevig kan zijn. Hieraan kunnen dan ook geen rechten aan ontlenen. Inherent aan een raamovereenkomst is dat RMN geen afnameverplichting heeft.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Daarnaast heeft RMN tweemaal de optie om de raamovereenkomst met twee (2) jaar te verlengen, waarmee de raamovereenkomst uiterlijk op 31 juli 2029 eindigt

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2 - Smalle Achterladers

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144510 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval
34144500 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval en afvalwater
34140000 Zware motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
Voornaamste plaats van uitvoering:

gemeenten Baarn, Bunnik, Nieuwegein, Soest, IJsselstein en Zeist

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht bestaat uit twee percelen, namelijk 1) brede en 2) smalle achterladers. De totale (geraamde) waarde van de opdracht staat gelijk aan de kosten voor 21 achterladers, waarvan 19 brede (perceel 1) en 2 smalle (perceel 2), uitgaande van een looptijd van 8 jaar voor alle genoemde punten die onderdeel uitmaken van de scope. Let op; Het betreft een indicatieve raming. Dat wil zeggen dat de behoefte voor de komende jaren aan verandering onderhevig kan zijn. Hieraan kunnen dan ook geen rechten aan ontlenen. Inherent aan een raamovereenkomst is dat RMN geen afnameverplichting heeft.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Daarnaast heeft RMN tweemaal de optie om de raamovereenkomst met twee (2) jaar te verlengen, waarmee de raamovereenkomst uiterlijk op 31 juli 2029 eindigt

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De geschiktheidseisen met betrekking tot de beroepsbevoegdheid luiden als volgt:

Inschrijving handelsregister

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Inschrijver dient voor zijn onderneming en personeel verzekerd te zijn tegen wettelijke bedrijfsaansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal EUR 1.000.000,= per gebeurtenis en minimaal per EUR 2.500.000,= jaar.

De inschrijver kan bij inschrijving volstaan met ondertekening van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, waarmee hij verklaart dat hij adequaat verzekerd is. Op verzoek van de opdrachtgever moet de inschrijver een bewijs hiervan overleggen in de vorm van een kopie van de verzekeringspolis of een recente verklaring van de verzekeringsmaatschappij, waaruit blijkt dat de verzekering voldoende dekking biedt m.b.t. deze aansprakelijkheid.

Eventuele minimumeisen:

Inschrijver dient voor zijn onderneming en personeel verzekerd te zijn tegen wettelijke bedrijfsaansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal EUR 1.000.000,= per gebeurtenis en minimaal per EUR 2.500.000,= jaar.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

OMSCHRIJVING KERNCOMPETENTIES Perceel 1)

Kerncompetenties:

1. Levering van tenminste zes 3-assige vrachtwagenchassis ten behoeve van een afvalinzamelvoertuig met achterbelading

2. Levering van tenminste zes afvalinzamelopbouwen (inhoud tenminste 19m3) met achterbelading geschikt voor het ledigen van 2- en 4-wiel containers

OMSCHRIJVING KERNCOMPETENTIES (perceel 2)

Kerncompetenties:

1. Levering van tenminste twee 3-assige vrachtwagenchassis ten behoeve van een afvalinzamelvoertuig met achterbelading met een breedte van maximaal 2.360 mm

2. Levering van tenminste twee afvalinzamelopbouwen (inhoud tenminste 14m3) met achterbelading geschikt voor het ledigen van 2- en 4-wiel containers met een breedte van maximaal 2.360 mm

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/06/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/06/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Vianen

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zo spoedig mogelijk na het uiterste tijdstip voor de ontvangst van de inschrijvingen zal de opening van de inschrijvingen (c.q. van de digitale kluis) plaatsvinden. Een en ander geschiedt NIET in het openbaar. Er worden derhalve geen inschrijvers toegelaten bij de opening.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
Telefoon: +31 302233000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/04/2021