Zaterdag 12 juni 2021 18:35:00
Sluit op 08-06-2021 PB-nummer 2021/S 086-222936

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Capelle aan den IJssel (BCO | taakgroep Inkoop)
Postadres: Postbus 70
Plaats: Capelle aan den IJssel
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Postcode: 2900 AB
Land: Nederland
Contactpersoon: BCO | taakgroep Inkoop
E-mail: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl
Telefoon: +31 102848192
Fax: +31 102848818
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.capelleaandenijssel.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71314300 Advies inzake efficiënt energiegebruik
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

In dit aanbestedingsdocument wordt de aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen voor de gemeente Capelle aan den IJssel beschreven. Met deze regeling stimuleert de gemeente huurders en eigenaar-bewoners energie te besparen in hun woning, om daarmee de CO2-uitstoot en woonlasten te verlagen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 445 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Korting op energiebesparende producten en/of advies

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71314300 Advies inzake efficiënt energiegebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Voornaamste plaats van uitvoering:

Capelle aan den IJssel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De dienstverlening in dit perceel omvat:

1. Het verzorgen van een online omgeving waar 750 huishoudens in Capelle energiebesparende producten en energiebespaaradviezen kunnen aanschaffen waarop zij direct een vast bedrag aan korting krijgen;

2. Het zorgen voor een online aanbod van energiebesparende producten, het samenstellen van de bestellingen en de levering van de bestellingen aan huis;

3. Het verzorgen van energiebespaaradviezen specifiek voor de woning van de bewoner;

4. Het ontzorgen van Opdrachtgever door het doen van voorstellen voor werving en het opstellen van persberichten, teksten, concept poster- en flyer ontwerpen en dergelijke voor een communicatie- en wervingscampagne (online en offline);

5. Het monitoren van de voortgang en elk kwartaal rapporteren aan Opdrachtgever.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Verminderen CO2 uitstoot en bevorderen circulariteit / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Bereik Capellenaar / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 67 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 13
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Energieboxen en -adviesgesprekken

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71314300 Advies inzake efficiënt energiegebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Voornaamste plaats van uitvoering:

Capelle aan den IJssel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De dienstverlening in dit perceel omvat:

1. Het leveren van 5.000 boxen aan huis met energiebesparende producten;

2. Het door een energiecoach aan huis geven van advies op maat aan 1.200 huurders die een box ontvangen;

3. Het werven, opleiden en in dienst nemen van bezorgers (verder ambassadeurs) (punt 1) en energiecoaches (punt 2);

4. Het ontzorgen van Opdrachtgever door het doen van voorstellen voor werving en het opstellen van persberichten, teksten, concept poster- en flyer ontwerpen en dergelijke voor een communicatie- en wervingscampagne (online en offline);

5. Het inrichten van een digitale omgeving waar bewoners zich kunnen aanmelden voor een energieadvies, de energiecoaches afspraken kunnen inplannen en op maat adviesrapporten kunnen maken, en waarin de voortgang van het project wordt bijgehouden. Ook kunnen bewoners die niet onder de vooraf geselecteerde woningen vallen, hier een losse boxen aanvragen;

6. Het monitoren van de voortgang en rapporteren aan Opdrachtgever.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Samenwerking en inspelen ontwikkelingen / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Verminderen CO2 uitstoot en bevorderen cirulariteit / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Bereik Capellenaar / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Samenwerking coördinator Energiecoach / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 10
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 356 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 13
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Buren besparen samen energie

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71314300 Advies inzake efficiënt energiegebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Voornaamste plaats van uitvoering:

Capelle aan den IJssel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De dienstverlening in dit perceel omvat:

1. Het organiseren van kleinschalige bijeenkomsten waar bewoners van in totaal 200 unieke huishoudens tips en ervaringen uitwisselen over energiebesparen;

2. Het werven en opleiden van gespreksleiders die de kleinschalige bijeenkomsten begeleiden;

3. Het aanschaffen van energiebesparende producten (ledlamp, radiatorfolie of brievenbusborstel) en deze verdelen onder de 200 bewoners van unieke huishoudens die meedoen met dit perceel;

4. Het ontzorgen van Opdrachtgever door het doen van voorstellen voor werving en het opstellen van persberichten, teksten, concept poster- en flyer ontwerpen en dergelijke voor een communicatie- en wervingscampagne (online en offline);

5. Het monitoren van de voortgang en rapporteren aan Opdrachtgever.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Samenwerking / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Bereik Capellenaar / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Beschrijving bijeenkomst / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 20 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 13
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

In de aanbestedingsstukken zijn de voorwaarden met betrekking tot de inzet van Social return opgenomen voor perceel 1 en perceel 2. Deze voorwaarden gelden niet voor perceel 3.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Inschrijver moet voldoende financiële en economische draagkracht hebben om de continuïteit gedurende de contractperiode, inclusief de eventuele verlenging daarvan, te waarborgen.

Een zelfstandige inschrijver of een lid van een samenwerkingsverband kan in het kader van de geschiktheid van de financiële draagkracht gebruik maken van een derde. In dat geval dient deze derde eveneens het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (bijlage 1) in te vullen en te ondertekenen. Indien deze derde onderdeel uitmaakt van een concern met een geconsolideerde jaarrekening, dan dient daarnaast het hoogste moederconcern van de desbetreffende derde, door middel van invulling en ondertekening van een concerngarantie tevens hoofdelijke aansprakelijkheid te aanvaarden voor de nakoming van de verplichtingen van de zelfstandige inschrijver of lid van een samenwerkingsverband.

De aanbestedende dienst kan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft ingediend verzoeken hiertoe bewijsstukken aan te leveren, zoals een passende bankverklaring, jaarverslagen, balansen of balansuittreksels en omzetverklaringen van de laatste drie boekjaren.

Eventuele minimumeisen:

Inschrijver heeft zich adequaat verzekerd en garandeert zich adequaat verzekerd te houden voor de risico’s ten aanzien van algemene aansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid en alle overige risico’s, een en ander voor zover dit naar de aard en de omvang van onderhavige opdracht nodig en gebruikelijk is. Zie in verband hiermee ook de bepalingen in de concept overeenkomst.

Na verzoek van de aanbestedende dienst, dient de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft uitgebracht een bewijs van een adequate en geldige aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven te overleggen waarin algemene aansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid is verzekerd. Hiertoe volstaat een verklaring van de verzekeringsmaatschappij/-makelaar waarop duidelijk de verzekerde risico’s en de verzekerde bedragen staan vermeld én waaruit blijkt dat de verschuldigde verzekeringspremie(s) zijn betaald. De verklaring mag op het moment van indienen van de offerte niet ouder zijn dan 12 maanden.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

De eisen met betrekking tot social return voor perceel 1 en perceel 2 zijn in de aanbestedingsstukken opgenomen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/06/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/06/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Capelle aan den IJssel

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Inkoopadviseur

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam (Dordrecht)
Postadres: Postbus 50959
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3007 BX
Land: Nederland
Telefoon: +31 102971234
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Pages
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/04/2021