Zaterdag 12 juni 2021 19:49:00
Sluit op 21-05-2021

Digipower 2021 - 20922

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting CA-ICT
Postadres: Postbus
Plaats: GORINCHEM
NUTS-code: NL33 Zuid-Holland
Postcode: 4200 AD
Land: Nederland
Contactpersoon: Louis Spaninks
E-mail: info@caict.nl
Telefoon: +31 183645033
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.caict.nl
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Digipower 2021 - 20922

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80570000 Opleidingsdiensten voor persoonlijke ontwikkeling
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Werkenden kosteloos te voorzien van een ontwikkeladvies, scholing naar een andere functie of begeleiding naar ander werk op de arbeidsmarkt ICT

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 991 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

perceel 1 + 2 + 3

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ontwikkeladviezen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80570000 Opleidingsdiensten voor persoonlijke ontwikkeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Integraal, persoonlijk advies, dat erop is gericht het bewustzijn over de noodzaak van reflectie op de loopbaan te stimuleren waarmee voor een werkende (werknemer of ZZP’er) een reëel beeld van het toekomstperspectief op de arbeidsmarkt of in het huidige werk ontstaat, resulterend in een ontwikkelplan.

Het ontwikkeladvies worden uitgevoerd door een loopbaan adviseur die:

- een mens- of organisatiegerichte opleiding heeft afgerond op minimaal hbo-niveau, of minimaal een hbo-opleiding in een andere richting heeft afgerond en aanvullende mens- of organisatiegerichte cursussen en trainingen heeft afgerond;

- aantoonbaar minimaal drie jaar relevante werkervaring heeft;

- verklaart zich te houden aan de gedragscode voor loopbaanadviseurs.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 616 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Begeleiding naar ander werk

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79634000 Diensten voor loopbaanbegeleiding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bij begeleiding gaat het om een betrokken werknemer langs meer praktische weg te ondersteunen. Dit, anders dan het ontwikkeladvies waar het voor een werkzoekende gaat een weg te vinden op de arbeidsmarkt via vragen (wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik) die zijn innerlijke persoon betreffen. De begeleiding die door een begeleider wordt gegeven bestaat onder meer uit het ondersteunen van de werkzoekende werkende in het op weg helpen met gestructureerd ondernemen van stappen en acties. Daarnaast kan de begeleider, vanuit zijn kennis en ervaring, contacten tot stand brengen tussen werkzoekende en personen die de werkzoekende de opstap kunnen bieden naar het volgende werk.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Omscholing

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80570000 Opleidingsdiensten voor persoonlijke ontwikkeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De scholing is gericht op afsluiting door de deelnemer met een certificaat of diploma op middelbaar of hoger onderwijsniveau of een branche- of sector-erkend certificaat of diploma. De scholing is relevant voor de arbeidsmarkt ICT. De opleider biedt tijdens het scholingstraject persoonlijke begeleiding en ondersteuning aan de deelnemer.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 468 750.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie document 210426 - NLLD-m bestek v2

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie document 210426 - NLLD-m bestek v2

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 10
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/05/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/05/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

GORINCHEM

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

CA-ICT

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie document 210426 - NLLD-m bestek v2

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Postadres: Postbus 70584
Plaats: s-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 736202020
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Oost-Brabant/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/04/2021