Maandag 5 december 2022 02:29:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 05-07-2021 Gunningsbeslissing op 14-01-2022 PB-nummer 2022/S 011-024584

Gemeente Veendam - Algemene voorziening maatschappelijke ondersteuning

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Postadres: Raadhuisplein
Plaats: Veendam
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
Postcode: 9641 AW
Land: Nederland
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
Telefoon: +31 553680816
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.veendam.nl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Veendam - Algemene voorziening maatschappelijke ondersteuning

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omvat de hele Wmo met uitzondering van Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, hulpmiddelen, woningaanpassing, vervoer en HH.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 28 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85300000 Maatschappelijke en aanverwante diensten
85310000 Maatschappelijke diensten
85320000 Sociale diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Veendam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht omvat de hele Wmo met uitzondering van Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, hulpmiddelen, woningaanpassing, vervoer en HH.

De AVMO is opgebouwd uit (niet limitatief) de volgende bestaande producten:

1. Maatschappelijk werk

2. Individuele begeleiding

3. Bestaande algemene voorziening

4. Opbouwwerk

5. Financiële ondersteuning (administratie en schulden)

6. Casusregie huiselijk geweld en kindermishandeling

7. Dagbesteding

8. Collectieve begeleiding

9. Vrijwilligersondersteuning

10. Mantelzorgondersteuning

11. Schoolmaatschappelijk werk

12. Begeleiden van inwoners met grote afstand tot de arbeidsmarkt

13. Vinger aan de pols contact

14. Onafhankelijke cliënt ondersteuning

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Alle communicatie vindt uitsluitend via ABK plaats. Het is tijdens de gehele aanbestedingsprocedure uitdrukkelijk niet toegestaan, behalve als er sprake is van een storing binnen ABK is, op andere wijze contact op te nemen.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 072-183948
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Gemeente Veendam - Algemene voorziening maatschappelijke ondersteuning

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/08/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Combinatie Tinten Groep - Cosis
Postadres: Postbus 50
Plaats: Gieten
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
Postcode: 9460 AB
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 299 424.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Er zijn voor deze aanbesteding twee vragenronden gepland.

Vragen eerste ronde kunnen uiterlijk tot 28 april 2021, 12.00 uur in het bijgevoegde Excelbestand via de berichtenmodule van ABK worden ingediend. De nadere vragen kunnen uiterlijk 2 juni 2021, 12.00 uur in het bijgevoegde Excelbestand via de berichtenmodule van ABK worden ingediend.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland (Groningen)
Postadres: Postbus 933
Plaats: Groningen
Postcode: 9700 AX
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 503166166
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Alle inschrijvers worden gelijktijdig schriftelijk en gemotiveerd geïnformeerd door de gemeente over de uitkomst van de aanbestedingsprocedure.

Een inschrijver verliest zijn recht om op te komen tegen de mededeling van de gunningsbeslissing wanneer de gemeente niet binnen 20 kalenderdagen na de datum van verzending van de brief waarin de mededeling van de gunningsbeslissing bekend is gemaakt, is gedagvaard in kort geding voor de bevoegde voorzieningenrechter van de Noord Nederland te Groningen door betekening van een kort geding dagvaarding op het adres van de gemeente binnen de genoemde termijn. Deze termijn betreft derhalve een vervaltermijn.

De gemeente kan de opdracht definitief gunnen aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding, indien binnen de termijn van 20 kalenderdagen geen procedure op de voorgeschreven manier aanhangig is gemaakt en de eindverantwoordelijke akkoord is met definitieve gunning. Definitieve gunning kan alleen plaatsvinden aan een inschrijver die nog steeds voldoet aan de gestelde eisen.

In het geval dat de beoogd opdrachtnemer niet (meer) aan de gestelde eisen voldoet dan wel in geval van een uitspraak van de bevoegde voorzieningenrechter, kan gemeente een nieuw voornemen tot gunning nemen. Dit nieuwe voornemen tot gunning zal gelijktijdig aan alle inschrijvers worden verzonden. De gemeente zal de opdracht definitief gunnen aan de inschrijver waaraan het nieuwe voornemen tot gunning is verzonden, indien binnen de termijn van 20 kalenderdagen geen kort geding procedure op de voorgeschreven wijze aanhangig is gemaakt en de overeenkomst daadwerkelijk tot stand komt.

Indien in de situaties als bedoeld in bovenstaande tijdig een kort geding procedure aanhangig is gemaakt, dan zal de gemeente pas tot definitieve gunning overgaan na de eventuele uitspraak van de bevoegde voorzieningenrechter.

De definitieve besluitvorming dient goedgekeurd te worden door of namens de eindverantwoordelijke.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/01/2022