Maandag 12 april 2021 18:43:00
Sluit op 25-05-2021 PB-nummer 2021/S 070-177343

Gemeente Vijfheerenlanden - Ontwikkeling Weide 2 Meerkerk

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Vijfheerenlanden
Postadres: Postbus 11
Plaats: Leerdam
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 4140 AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.vijfheerenlanden.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Vijfheerenlanden - Ontwikkeling Weide 2 Meerkerk

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45100000 Bouwrijp maken van terreinen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

In de aanbesteding die nu voorligt gaat het om het bouwrijp maken van het Plangebied Weide II het bouwen van 105 grondgebonden woningen en het woonrijp maken van het plangebied.

Het bouw- en woonrijp maken van de (nader te bepalen) locaties waar (in opdracht van woningbouwcorporatie Fien) 45 sociale woningen worden gerealiseerd, valt ook binnen deze opdracht. Het bouwen van deze sociale woningen zal in opdracht van Fien gebeuren en valt buiten deze Opdracht.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
Voornaamste plaats van uitvoering:

Meerkerk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Weide II is gelegen ten zuiden van de reeds ontwikkelde Weide I aan de zuidkant van Meerkerk in de gemeente Vijfheerenlanden. De Weide II is geïnspireerd op een aaneenschakeling van ‘dorpse ruimtes met een menselijke schaal en maat’.

De Weide II kan gefaseerd in enkele jaren worden gerealiseerd.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 54
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Van deelname aan de Aanbestedingsprocedure wordt uitgesloten, elke Gegadigde op wie de verplichte uitsluitingsgronden als bedoeld in de artikelen 3.13.1 t/m 3.13.5 ARW 2016 van toepassing zijn.

Van deelname aan de Aanbestedingsprocedure wordt uitgesloten, elke combinatie (een samenwerkingsverband van ondernemers) waarvan voor/op één of meer van de

deelnemers/combinanten de verplichte uitsluitingsgronden als bedoeld in de artikelen 3.13.1 t/m 3.13.5 ARW 2016 van toepassing zijn.

Van deelname aan de Aanbestedingsprocedure wordt uitgesloten, elke Gegadigde die in een omstandigheid verkeert zoals opgenomen in artikel 3.13.7 sub b ARW 2016 en/of in artikel 3.13.7 sub j ARW 2016.

Van deelname aan de Aanbestedingsprocedure wordt uitgesloten, elke combinatie (een samenwerkingsverband van ondernemers) waarvan op één of meer van de

deelnemers/combinanten artikel 3.13.7 sub b ARW 2016 en/of in artikel 3.13.7 sub j ARW 2016 van toepassing is.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Om in aanmerking te (kunnen) komen voor een uitnodiging voor de Inschrijvingsfase, dient een Ondernemer/Gegadigde te beschikken over aantoonbare ervaring met de uitvoering én oplevering van tenminste één (1) ‘werk’ of ‘opdracht’ in de afgelopen vijf (5) jaar (voorafgaande aan datum

Aanmelding) dat betrekking heeft (had) op:

Het voor eigen rekening en risico ontwikkelen van tenminste 75 grondgebonden woningen in verschillende prijssegmenten waarbij voor eigen rekening en risico de openbare ruimte en

openbare voorzieningen bestaande uit parkeeroplossingen, wegen, riolering en groen zijn aangelegd dit binnen één (1) opdracht / project.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/05/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
Telefoon: +31 302233000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/04/2021