Maandag 12 april 2021 18:57:00
Sluit op 25-05-2021

Gemeente Vijfheerenlanden - Ontwikkeling Weide 2 Meerkerk

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Vijfheerenlanden
Postadres: Postbus 11
Plaats: Leerdam
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 4140 AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.vijfheerenlanden.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Vijfheerenlanden - Ontwikkeling Weide 2 Meerkerk

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45211000 Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

In de aanbesteding die nu voorligt gaat het om het bouwrijp maken van het Plangebied Weide II het bouwen van 105 grondgebonden woningen en het woonrijp maken van het plangebied.

Het bouw- en woonrijp maken van de (nader te bepalen) locaties waar (in opdracht van woningbouwcorporatie Fien) 45 sociale woningen worden gerealiseerd, valt ook binnen deze opdracht. Het bouwen van deze sociale woningen zal in opdracht van Fien gebeuren en valt buiten deze Opdracht.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/04/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2021-138281
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07/04/2021

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omvang van de aanbesteding
In plaats van:

45100000-8

Te lezen:

45211000-9

VII.2)Overige nadere inlichtingen: