Maandag 12 april 2021 17:08:00
Sluit op 25-05-2021

Gemeente Vijfheerenlanden - Ontwikkeling Weide 2 Meerkerk

Omschrijving

In de aanbesteding die nu voorligt gaat het om het bouwrijp maken van het Plangebied Weide II het bouwen van 105 grondgebonden woningen en het woonrijp maken van het plangebied.

Het bouw- en woonrijp maken van de (nader te bepalen) locaties waar (in opdracht van woningbouwcorporatie Fien) 45 sociale woningen worden gerealiseerd, valt ook binnen deze opdracht. Het bouwen van deze sociale woningen zal in opdracht van Fien gebeuren en valt buiten deze Opdracht.

Contactpersoon
Kenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
Aanbestedende dienst
Gemeente Vijfheerenlanden
Plaats van uitvoering
NL310: Utrecht
CPV Codes
45211000: Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen
Procedure
Digitaal inschrijven
Ja