Maandag 12 april 2021 18:17:00
Sluit op 21-04-2021 PB-nummer 2021/S 053-132934

Warme dranken voorziening

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Reclassering Nederland
Postadres: Vivaldiplantsoen
Plaats: UTRECHT
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 3533 JE
Land: Nederland
Contactpersoon: Team Inkoop
E-mail: inkoop@reclassering.nl
Telefoon: +31 613765873
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.reclassering.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Reclassering

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Warme dranken voorziening

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15861000 Koffie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omvat het verzorgen van de warme drankenvoorziening voor de medewerkers, cliënten en bezoekers van Reclassering NL op haar verschillende locaties.

Onder de scope van de opdracht valt:

 Het beschikbaar stellen van de warme drankenautomaten op de locaties Reclassering NL.

 Het verrichten van preventief en correctief onderhoud aan de warme drankenautomaten.

 Het leveren van de ingrediënten en verbruiksartikelen.

 Het instrueren/ opleiden van de medewerkers van Reclassering NL, of medewerkers van de catering en/of receptie werkzaam voor de Reclassering NL voor het reinigen en bijvullen van de automaten en het oplossen van eerste lijns-storingen /plegen van klein onderhoud.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15860000 Koffie, thee en aanverwante producten
39711310 Elektrische koffiezetapparaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
NUTS-code: NL31 Utrecht
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht omvat het verzorgen van de warme drankenvoorziening voor de medewerkers, cliënten en bezoekers van Reclassering NL op haar verschillende locaties.

Onder de scope van de opdracht valt:

 Het beschikbaar stellen van de warme drankenautomaten op de locaties Reclassering NL.

 Het verrichten van preventief en correctief onderhoud aan de warme drankenautomaten.

 Het leveren van de ingrediënten en verbruiksartikelen.

 Het instrueren/ opleiden van de medewerkers van Reclassering NL, of medewerkers van de catering en/of receptie werkzaam voor de Reclassering NL voor het reinigen en bijvullen van de automaten en het oplossen van eerste lijns-storingen /plegen van klein onderhoud.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

twee keer één optiejaar onder gelijkblijvende condities

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie aanbestedingsstukken

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/04/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/04/2021
Plaatselijke tijd: 12:01
Plaats:

Utrecht

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
Telefoon: +31 302233000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2021