Zondag 3 juli 2022 00:56:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 19-03-2021

Marktverkenning online samenlevingsplatform Baarlo

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dorpsoverleg Baarlo
Postadres: Tiendvrij 18
Plaats: Baarlo
NUTS-code: NL421 Noord-Limburg
Postcode: 5991 DN
Land: Nederland
E-mail: contact@baarlo.info
Telefoon: +31 611538290
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.baarlo.info
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Belangenbehartiging samenleving

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktverkenning online samenlevingsplatform Baarlo

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72413000 Diensten voor het ontwerpen van websites
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

LET OP! DIT IS GEEN OPDRACHT DIE ONDER DE NATIONALE OF EUROPESE AANBESTEDINGSWET EN REGELS VALT.

Voor een beschrijving verwijzen we naar het bijgevoegde document.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL421 Noord-Limburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Baarlo

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

LET OP! DIT IS GEEN OPDRACHT DIE ONDER DE NATIONALE OF EUROPESE AANBESTEDINGSWET EN REGELS VALT.

Hiervoor verwijzen we naar de bijgevoegde documenten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Nvt

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nvt

Eventuele minimumeisen:

Nvt

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nvt

Eventuele minimumeisen:

Nvt

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Nvt

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/03/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/03/2021
Plaatselijke tijd: 12:01
Plaats:

Baarlo

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

LET OP! DIT IS GEEN OPDRACHT DIE ONDER DE NATIONALE OF EUROPESE AANBESTEDINGSWET EN REGELS VALT.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Limburg
Postadres: Postbus 1988
Plaats: Maastricht
Postcode: 6201 BZ
Land: Nederland
E-mail: rechtbanklimburg@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 433465465
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Limburg/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/02/2021