Maandag 1 maart 2021 16:40:00
Sluit op 05-03-2021 Gunningsbeslissing op 19-02-2021

Gemeente Montfoort

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Montfoort
Postadres: Postbus 41
Plaats: Montfoort
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 3417 ZG
Land: Nederland
Contactpersoon: Brigitte Schey
E-mail: aanbesteding@icsadviseurs.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://montfoort.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Montfoort - KC Montfoort

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214000 Gebouwen voor onderwijs en onderzoek
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Design & Build Kindcentrum te Montfoort

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2021-134141
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08/02/2021

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omvang van de aanbesteding
In plaats van:

Gemeente Montfoort

Te lezen:

Gemeente Montfoort - KC Montfoort

Afdelingsnummer: II.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omvang van de aanbesteding
In plaats van:

SERVICES

Te lezen:

WORKS

Afdelingsnummer: II.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omvang van de aanbesteding
In plaats van:

71000000-8

Te lezen:

45214000-0

Afdelingsnummer: II.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Aanvullende CPV-code(s)
In plaats van:
Te lezen:

45214210-5

Afdelingsnummer: II.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Aanvullende CPV-code(s)
In plaats van:
Te lezen:

71000000-8

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

2021-03-05

Te lezen:

2021-03-15

VII.2)Overige nadere inlichtingen: