Vrijdag 26 februari 2021 11:04:00
Sluit op 11-03-2021

369578 Voorbelasten en BRM fase 1 Galgeriet Monnickendam

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Projectontwikkeling Galgeriet B.V.
Postadres: Postbus 51262
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Postcode: 1007 EG
Land: Nederland
Contactpersoon: dhr. J. Muijsers
E-mail: jeroen.muijsers@sweco.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.bpd.nl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

369578 Voorbelasten en BRM fase 1 Galgeriet Monnickendam

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45100000 Bouwrijp maken van terreinen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Voorbelasten en bouwrijp maken van fase 1 van nieuwbouwlocatie Galgeriet te Monnickendam

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/02/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2021-134011
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 15/02/2021

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen: