Maandag 1 maart 2021 16:38:00
Sluit op 11-03-2021 PB-nummer 2021/S 035-084680

369578 Voorbelasten en BRM fase 1 Galgeriet Monnickendam

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Projectontwikkeling Galgeriet B.V.
Postadres: Postbus 51262
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Postcode: 1007 EG
Land: Nederland
Contactpersoon: dhr. J. Muijsers
E-mail: jeroen.muijsers@sweco.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.bpd.nl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

369578 Voorbelasten en BRM fase 1 Galgeriet Monnickendam

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45100000 Bouwrijp maken van terreinen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Voorbelasten en bouwrijp maken van fase 1 van nieuwbouwlocatie Galgeriet te Monnickendam

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/02/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2021-134011
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08/02/2021

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.4.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beroepsinstantie
In plaats van:

Zie selectieleidraad paragraaf 5.6

Te lezen:

Rechtbank Noord-Holland

Afdelingsnummer: VI.4.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beroepsinstantie
In plaats van:
Te lezen:

Postbus 84500

Afdelingsnummer: VI.4.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beroepsinstantie
In plaats van:
Te lezen:

1080 BN

VII.2)Overige nadere inlichtingen: