Maandag 1 maart 2021 16:47:00
Sluit op 11-03-2021 PB-nummer 2021/S 030-071247

369578 Voorbelasten en BRM fase 1 Galgeriet Monnickendam

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Projectontwikkeling Galgeriet B.V.
Postadres: Postbus 51262
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Postcode: 1007 EG
Land: Nederland
Contactpersoon: dhr. J. Muijsers
E-mail: jeroen.muijsers@sweco.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.bpd.nl/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

369578 Voorbelasten en BRM fase 1 Galgeriet Monnickendam

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45100000 Bouwrijp maken van terreinen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Voorbelasten en bouwrijp maken van fase 1 van nieuwbouwlocatie Galgeriet te Monnickendam

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Voornaamste plaats van uitvoering:

Monnickendam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht bestaat in hoofdlijnen uit het uitvoeren van de volgende uitvoeringswerkzaamheden:

− opruimingswerkzaamheden;

− dempen van watergangen;

− uitvoeren saneringen;

− aanbrengen van stalen damwanden;

− aanbrengen van voorbelastingen;

− aanbrengen van verticale en horizontale drainage;

− monitoring zakbakens;

− verwijderen voorbelastingen;

− toepassen bemalingen;

− aanbrengen van rioleringen;

− aanbrengen fundatie van EPS-blokken;

− aanbrengen bouwwegen;

− aanbrengen diverse terreininrichtingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie selectieleidraad paragraaf 2.4.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie selectieleidraad.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie selectieleidraad.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/03/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie selectieleidraad.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Zie selectieleidraad paragraaf 5.6
Plaats: Amsterdam
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2021