Zondag 7 juni 2020 10:41:00
Sluit op 31-12-2018

Selectiedocument maat''WERK'

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Diensten.


AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1)NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Gemeente Roosendaal, Postbus 5000, 4700 KA  Roosendaal (NL). Contactpunt(en): Team ID & C / Cluster inkoop en contractering, t.a.v.: de heer E.M.A. Visser. Tel.: +31 165579186. E-mail: e.visser@roosendaal.nl.
Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst:

Adres van het kopersprofiel:

Elektronische toegang tot de inlichtingen: http://www.aanbestedingskalender.nl/

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken om deelneming: http://www.aanbestedingskalender.nl/

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan:
Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
I.2)TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN:
Algemene diensten van de overheden,
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: ja.
Werkplein Hart van West-Brabant, Postbus 59, 4870 AB Etten-Leur (NL).


AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1)BESCHRIJVING:
II.1.1)  Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
   
Selectiedocument maat''WERK'
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Diensten.

Categorie diensten: nr. 27.


Belangrijkste plaats van dienstverlening: Roosendaal.

NUTS code: NL411.
II.1.3)De aankondiging betreft:
De opstelling van een raamovereenkomst.
II.1.4)Inlichtingen over een raamovereenkomst:
Raamovereenkomst met verschillende ondernemingen.

Looptijd van de raamovereenkomst: Jaar/jaren: 3 
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Het doel is om zo optimaal mogelijk invulling te geven aan de eigen verantwoordelijkheid van de klant, aan te sluiten bij het perspectief op kansen en mogelijkheden van de klant zelf en tegemoet te komen aan het inkopen van Maat'WERK'
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
85312310
II.1.7)Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
Ja.
II.1.8)Verdeling in percelen:
Neen.
II.1.9)Varianten worden geaccepteerd:
Neen.
II.2)HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
II.2.2)Opties:

Aantal mogelijke verlengingen:2
In geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten, geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten:
II.3)LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT:

Begin: 01/01/2016.

Voltooiing: 31/12/2018.AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.1)VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
niet van toepassing
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
niet van toepassing
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
zie selectieleidraad
III.1.4)Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht:
Neen.
III.2)VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie selectie leidraad
III.2.2)Economische en financiële draagkracht:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:niet van toepassing

Eventueel vereiste minimumeisen:Moet een leverancier zijn die een vestiging heeft met straatnaam en postcode binnen de gemeentegrenzen van de regio West-Brabant. (RWB)

III.2.3)Vakbekwaamheid:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Dient minimaal te beschikken over een geldig certificaat Blik op de weg of gelijkwaardig hieraan.

Eventueel vereiste minimumeisen:

III.2.4)Voorbehouden opdrachten:
Neen.
III.3)VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING
III.3.1)Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:
Neen.
III.3.2)Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast:
Neen.


AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1)TYPE PROCEDURE
IV.1.1)Type procedure:
Openbaar.
IV.2)GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1)Gunningscriteria:
Economische meest voordelige inschrijving (EMVI), gelet op onderstaande criteria.
regionaal100
certificaat blik op de weg100

IV.2.2)Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling:
Neen.
IV.3)ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
2015057
IV.3.2)Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:
Neen.
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten:
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
31/12/2018 - 12:00.
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming:
Nederlands.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen:

IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
31/12/2018 - 12:00.
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen.


AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1)PERIODIEKE OPDRACHT:
Neen.
VI.2)OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD:
Neen.
VI.3)NADERE INLICHTINGEN:
inlichtingen zijn doorlopend en kunnen tot uiterlijk 31 december 2018 worden gevraagd.
VI.4)Beroepsprocedures:
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie:
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90110, 4800 RA Breda. E-mail: handelsrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl. Tel. +31 765311311. URL: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Zeeland-West-Brabant/Contact/Pages/default.aspx.
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie:
VI.4.2)Instellen van beroep:
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep:
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2015.