Zondag 13 juni 2021 07:27:00
Sluit op 07-05-2018

Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Gooi en Vechtstreek

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Regio Gooi en Vechtstreek
Postbus 251
Bussum
1400 AG
Nederland
Contactpersoon: Marco van der Spek-Stikkelorum
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogenv.nl/

I.1)Naam en adressen
Gemeente Blaricum
Postbus 71
Eemnes
3755 ZH
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.blaricum.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
Bussum
1400 HA
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Eemnes
Postbus 71
Eemnes
3755 ZH
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Huizen
Postbus 5
Huizen
1270 AA
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Laren
Postbus 71
Eemnes
3755 ZH
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Weesp
Postbus 5099
Weesp
1380 GB
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Wijdemeren
Postbus 190
Loosdrecht
1230 AD
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Hilversum
Postbus 9900
Hilversum
1201 GM
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Gooi en Vechtstreek

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60130000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding is het inkopen van dienstverlening in het kader van leerlingen- en jeugdhulpvervoer voor Eindgebruikers woonachtig in de Regio Gooi en Vechtstreek. Opdrachtgever besteedt het leerlingenvervoer aan in combinatie met een beperkt deel van Jeugdhulpvervoer

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/05/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2018-173431
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 16/03/2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de aanbestedingsstukken
In plaats van:
Te lezen:

Proces verbaal 7 mei 2018.pdf

VII.2)Overige nadere inlichtingen: