Zondag 13 juni 2021 06:54:00
Sluit op 07-05-2018

Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Gooi en Vechtstreek

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Regio Gooi en Vechtstreek
Postbus 251
Bussum
1400 AG
Nederland
Contactpersoon: Marco van der Spek-Stikkelorum
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogenv.nl/

I.1)Naam en adressen
Gemeente Blaricum
Postbus 71
Eemnes
3755 ZH
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.blaricum.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
Bussum
1400 HA
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Eemnes
Postbus 71
Eemnes
3755 ZH
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Huizen
Postbus 5
Huizen
1270 AA
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Laren
Postbus 71
Eemnes
3755 ZH
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Weesp
Postbus 5099
Weesp
1380 GB
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Wijdemeren
Postbus 190
Loosdrecht
1230 AD
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Hilversum
Postbus 9900
Hilversum
1201 GM
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Gooi en Vechtstreek

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60130000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding is het inkopen van dienstverlening in het kader van leerlingen- en jeugdhulpvervoer voor Eindgebruikers woonachtig in de Regio Gooi en Vechtstreek. Opdrachtgever besteedt het leerlingenvervoer aan in combinatie met een beperkt deel van Jeugdhulpvervoer

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/05/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2018-173431
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 16/03/2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

07-05-2018 12:00

Te lezen:

22-05-2018 10:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

07-05-2018 12:00

Te lezen:

22-05-2018 10:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

12:00

Te lezen:

10:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

12:00

Te lezen:

10:00

Afdelingsnummer: IV.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Administratieve inlichtingen
In plaats van:

Na sluiting van de termijn zoals vermeld in tabel 5 voor de indiening van Inschrijvingen vindt de opening van de Inschrijvingen besloten plaats. Schriftelijk wordt vastgelegd van welke Opdrachtnemers een Inschrijving is ontvangen. De opening is niet openbaar. De opening behelst geen gunningsbesluit. Wel wordt een proces-verbaal opgemaakt waarin in ieder geval de namen van de Opdrachtnemers en eventuele bijzonderheden worden opgenomen. Dit wordt op verzoek toegezonden aan de Opdrachtnemers. Van de in het oog vallende onregelmatigheden in de Inschrijvingen wordt melding gemaakt in het proces-verbaal van opening.

Te lezen:

Na sluiting van de termijn zoals vermeld in tabel 5 voor de indiening van Inschrijvingen vindt de opening van de Inschrijvingen besloten plaats. Schriftelijk wordt vastgelegd van welke Opdrachtnemers een Inschrijving is ontvangen. De opening is niet openbaar.

De opening behelst geen gunningsbesluit. Wel wordt een proces-verbaal opgemaakt waarin in ieder geval de namen van de Opdrachtnemers en eventuele bijzonderheden worden opgenomen. Dit wordt op verzoek toegezonden aan de Opdrachtnemers. Van de in het oog vallende onregelmatigheden in de Inschrijvingen wordt melding gemaakt in het proces-verbaal van opening.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: