Donderdag 20 januari 2022 10:00:00
Sluit op 07-05-2018

Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Gooi en Vechtstreek

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Regio Gooi en Vechtstreek
Postbus 251
Bussum
1400 AG
Nederland
Contactpersoon: Marco van der Spek-Stikkelorum
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogenv.nl/

I.1)Naam en adressen
Gemeente Blaricum
Postbus 71
Eemnes
3755 ZH
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.blaricum.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
Bussum
1400 HA
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Eemnes
Postbus 71
Eemnes
3755 ZH
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Huizen
Postbus 5
Huizen
1270 AA
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Laren
Postbus 71
Eemnes
3755 ZH
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Weesp
Postbus 5099
Weesp
1380 GB
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Wijdemeren
Postbus 190
Loosdrecht
1230 AD
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Hilversum
Postbus 9900
Hilversum
1201 GM
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Gooi en Vechtstreek

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60130000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding is het inkopen van dienstverlening in het kader van leerlingen- en jeugdhulpvervoer voor Eindgebruikers woonachtig in de Regio Gooi en Vechtstreek. Opdrachtgever besteedt het leerlingenvervoer aan in combinatie met een beperkt deel van Jeugdhulpvervoer

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60140000
60120000
60000000
60172000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL327
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regio Gooi en Vechtstreek

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel is het inkopen van dienstverlening in het kader van leerlingen- en jeugdhulpvervoer voor Eindgebruikers (doorgaans jeugdigen onder de 18 jaar) woonachtig in de Regio Gooi en Vechtstreek. Opdrachtgever besteedt het leerlingenvervoer aan in combinatie met jeugdhulpvervoer van Eindgebruikers die onder de Jeugdwet een vervoervoorziening ontvangen. Dit doet de Opdrachtgever omdat het om eenzelfde type (routegebonden) vervoer gaat en omdat het veelal om dezelfde doelgroep qua eindgebruikers gaat. Veel Eindgebruikers die met het leerlingenvervoer naar school vervoerd worden, worden later op de dag van school naar dagbehandeling vervoert. Zowel voor de Eindgebruikers en hun vertegenwoordigers als voor de organisatie van het vervoer heeft het dan voordelen om beide vormen vervoer binnen deze aanbesteding te combineren.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

na de initiële contractperiode van 36 maanden een eenzijdige verlengingsoptie van maximaal twee (2) keer een periode van tussen vijf (5) en twaalf (12) maanden

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Opdrachtgever verzoekt de “potentiële” Opdrachtnemers met klem om aanwezig te zijn bij Feedback bijeenkomst welke woensdag 28 maart 2018 is belegt op de Burgemeester de Bordesstraat 80 te Bussum van 13:00 tot 14:30 uur (zie onderdeel 2.5 van het aanbestedingsdocument)

Afdeling III: Juridische, economische, financiƫle en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie hoofdstuk 3 van de aanbestedingsdocumentatie

III.1.2)Economische en financiƫle draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

Wet personenvervoer 2000

III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Inschrijver voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en alle van toepassing verklaarde onderliggende regelgeving en beleidsregels door de wetgever. Van toepassing op deze overeenkomst zijn in ieder geval maar niet limitatief de Wet personenvervoer 2000, Besluit personenvervoer 2000, de Jeugdwet, Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet overheid en markt.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/05/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/05/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Bussum

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Na sluiting van de termijn zoals vermeld in tabel 5 voor de indiening van Inschrijvingen vindt de opening van de Inschrijvingen besloten plaats. Schriftelijk wordt vastgelegd van welke Opdrachtnemers een Inschrijving is ontvangen. De opening is niet openbaar.

De opening behelst geen gunningsbesluit. Wel wordt een proces-verbaal opgemaakt waarin in ieder geval de namen van de Opdrachtnemers en eventuele bijzonderheden worden opgenomen. Dit wordt op verzoek toegezonden aan de Opdrachtnemers. Van de in het oog vallende onregelmatigheden in de Inschrijvingen wordt melding gemaakt in het proces-verbaal van opening.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Op woensdag 28 maart 2018 belegt Opdrachtgever een bijeenkomst op de Burgemeester de Bordesstraat 80 te Bussum van 13:00 tot 14:30 uur met het doel de belangstellenden inzicht te geven in de onderliggende visie van de procedure en bijbehorende documentatie. Daarnaast zal er een korte presentatie van de applicatie Smartwheels worden gegeven.

LET OP: Opdrachtgever verzoekt de “potentiële” Opdrachtnemers met klem om aanwezig te zijn bij bovenstaande bijeenkomst. Opdrachtgever zal hierbij de inhoud en de onderliggende keuzes die gemaakt zijn bij de vorming van dit document toelichten. Opdrachtgever zal pas na genoemde bijeenkomst overgaan tot beantwoording van vragen in het kader van de Nota van inlichtingen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Nederland
Telefoon: +31 302233000

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/03/2018