Zondag 7 juni 2020 10:09:00
Sluit op 14-05-2018

Gemeenten IJsselstein, Leusden, Scherpenzeel, Stichtse Vecht, Vijfheerenlanden i.o. (Leerdam, Vianen en Zederik) en Woudenberg - Aanbesteding levering verkeersborden

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente IJsselstein, Leusden, Scherpenzeel, Stichtse Vecht, Vijfheerenlanden i.o. (Leerdam, Vianen en Zederik) en Woudenberg
p/a. Voorstraat 30
VIANEN
4132 AS
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ibmn.eu/

I.1)Naam en adressen
Gemeente IJsselstein
Postbus 26
IJsselstein
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ijsselstein.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Leusden
Postbus 150
Leusden
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.leusden.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Scherpenzeel
Postbus 100
Scherpenzeel
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.scherpenzeel.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Stichtse Vecht
Postbus 1212
Maarssen
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.stichtsevecht.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Vijfheerenlanden
p/a Postbus 15
Leerdam
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vijfheerenlanden.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Woudenberg
Postbus 16
Woudenberg
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.woudenberg.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeenten IJsselstein, Leusden, Scherpenzeel, Stichtse Vecht, Vijfheerenlanden i.o. (Leerdam, Vianen en Zederik) en Woudenberg - Aanbesteding levering verkeersborden

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34992200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kenmerk: IBMN-2018-BUN-CM-002

Een van de taken van elke gemeente is het verzorgen van een goede bebording binnen de gemeente. Om dit te realiseren zijn goede afspraken met een leverancier nodig over de te leveren borden (en eventueel aanverwante artikelen) tegen een goede prijs en duidelijke condities.

Een aantal gemeenten hebben op dit moment een gezamenlijke overeenkomst die afloopt op 30 juni 2018. Op basis van de aflopende overeenkomst is bij alle gemeenten geïnventariseerd of er behoefte is om deze aanbesteding opnieuw in gezamenlijkheid op te pakken. De volgende gemeenten hebben aangegeven behoefte te hebben aan een nieuwe gezamenlijke overeenkomst; gemeente IJsselstein, Leusden, Scherpenzeel, Stichtse Vecht, Vijfheerenlanden i.o. (Leerdam, Vianen en Zederik) en Woudenberg.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34992300
45233290
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente IJsselstein, Leusden, Scherpenzeel, Stichtse Vecht, Vijfheerenlanden i.o. (Leerdam, Vianen en Zederik) en Woudenberg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Een van de taken van elke gemeente is het verzorgen van een goede bebording binnen de gemeente. Om dit te realiseren zijn goede afspraken met een leverancier nodig over de te leveren borden (en eventueel aanverwante artikelen) tegen een goede prijs en duidelijke condities.

Een aantal gemeenten hebben op dit moment een gezamenlijke overeenkomst die afloopt op 30 juni 2018. Op basis van de aflopende overeenkomst is bij alle gemeenten geïnventariseerd of er behoefte is om deze aanbesteding opnieuw in gezamenlijkheid op te pakken. De volgende gemeenten hebben aangegeven behoefte te hebben aan een nieuwe gezamenlijke overeenkomst; gemeente IJsselstein, Leusden, Scherpenzeel, Stichtse Vecht, Vijfheerenlanden i.o. (Leerdam, Vianen en Zederik) en Woudenberg.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De voorgenomen contractduur betreft een vaste periode van drie (3) jaar, ingaande 1 juli 2018, met daarna de mogelijkheid om de overeenkomst twee (2) maal met een jaar te verlengen. De totale potentiële contractduur bedraagt daarmee maximaal vijf (5) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen 1 kunnen gesteld worden tot donderdag 12 april 2018, uiterlijk 11:00 uur.

Afdeling III: Juridische, economische, financiƫle en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

UITSLUITINGSGRONDEN

- Artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de Opdracht wordt uitgesloten, elke Inschrijver op wie in de periode van 5 jaar gelegen voorafgaande aanbestedingsdatum de verplichte uitsluitingsgronden ex artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 van toepassing zijn/waren.

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke combinatie (een samenwerkingsverband van ondernemers) waarvan voor één of meer van de deelnemers/combinanten in de periode van 5 jaar gelegen voorafgaande aan de aanbestedingsdatum dit artikel van toepassing is/was.

- Artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de Opdracht wordt uitgesloten, elke Inschrijver die in een omstandigheid verkeert zoals aangegeven in artikel 2.87 lid 1 sub b en j.

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de Opdracht wordt uitgesloten, elke combinatie (een samenwerkingsverband van ondernemers) waarvan voor één of meer van de deelnemers/combinanten artikel 2.87 lid 1 sub b en j Aanbestedingswet 2012 van toepassing is.

- Bewijs bij inschrijving

Ten behoeve van het bepaalde in de paragrafen 3.1.1 en 3.1.2 voornoemd vult de inschrijver de als bijlage 4 aan dit Aanbestedingsdocument gehechte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) nader in, ondertekent deze en voegt deze toe aan de inschrijving bij Kluis 1, Eis 1.1.

Een (eventueel) gebrek

In het geval van een gebrek in het (als bijlage 4 aan dit Aanbestedingsdocument gehechte) UEA (de eigen verklaring) of in geval van een gebrek met betrekking tot de bewijsmiddelen stelt de Aanbestedende dienst de betreffende Ondernemer / Inschrijver in de gelegenheid om het gebrek te herstellen binnen een termijn van 2 werkdagen, te rekenen vanaf de dag van verzending van een verzoek daartoe. De Aanbestedende dienst verzendt dit bericht per elektronisch bericht. Indien de Aanbestedende dienst het gevraagde niet binnen de daartoe gestelde termijn heeft ontvangen of indien het gebrek niet door het antwoord is hersteld, komt de Ondernemer / Inschrijver niet in aanmerking voor verdere deelname aan de Aanbestedingsprocedure.

III.1.2)Economische en financiƫle draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

EISEN M.B.T. TECHNISCHE BEKWAAMHEID EN BEROEPSBEKWAAMHEID

De geschiktheidseisen met betrekking tot de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid luiden als volgt:

- Competentie:

Om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht dient de ondernemer/Inschrijver, conform artikel 2.93 lid 1 sub b en artikel 2.93 lid 3 Aanbestedingswet 2012, door middel van het aanleveren van een lijst van de voornaamste (vergelijkbare) projecten op het gebied het leveren (en/of plaatsen) van verkeersborden en aanverwante artikelen aan een publieke organisatie gelegen in de periode drie jaar voorafgaand aan aanbestedingsdatum, die naar tevredenheid van de desbetreffende opdrachtgever werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren, zijn geschiktheid te bewijzen.

- ISO 9001 certificering:

Om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht dient de ondernemer/Inschrijver, conform artikel 2.93 lid 1 sub g en artikel 2.93 lid 3 Aanbestedingswet 2012, door middel van het aanleveren van een certificaat betreffende ISO 9001 (of vergelijkbaar) zijn geschiktheid te bewijzen.

- ISO 14001 certificering:

Om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht dient de ondernemer/Inschrijver, conform artikel 2.93 lid 1 sub g en artikel 2.93 lid 3 Aanbestedingswet 2012, door middel van het aanleveren van een certificaat betreffende ISO 14001 (of vergelijkbaar) zijn geschiktheid te bewijzen.

Bewijs bij inschrijving

Ten behoeve van het bepaalde in paragraaf 3.2.1 voornoemd vult de inschrijver de als bijlage 4 aan dit aanbestedingsdocument gehechte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) nader in, ondertekent deze en voegt deze toe aan de inschrijving bij Kluis 1, Eis 1.1.

Bewijsstukken na inschrijving:

De bewijsstukken in verband met het bepaalde in de paragrafen 3.2.1 en 3.2.1.1 voornoemd als bedoeld in de artikel 2.93 lid 1 sub b t/m k, 2.93 lid 2, 2.96 en 2.102 lid 1 Aanbestedingswet 2012 zijn:

Competentie:

Aanleveren van een lijst van de voornaamste (vergelijkbare) projecten op het gebied van het leveren (en/of plaatsen) van verkeersborden en aanverwante artikelen aan een publieke organisatie gelegen in de periode drie jaar voorafgaand aan aanbestedingsdatum, die naar tevredenheid van de desbetreffende opdrachtgever werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren, zijn geschiktheid te bewijzen.

- ISO 9001 certificering:

Aanleveren van een (kopie van) certificaat betreffende ISO 9001 (of vergelijkbaar).

- ISO 14001 certificering:

Aanleveren van een (kopie van) een certificaat betreffende ISO 14001 (of vergelijkbaar).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Nederland
Telefoon: +31 302233000

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/03/2018