Zondag 7 juni 2020 12:47:00
Sluit op 14-06-2018

Gemeente Molenlanden i.o. - Klantdossier en zaakgericht werken

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Molenlanden i.o.
p/a Postbus 5
Bleskensgraaf
2970 AA
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL33A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gemeentemolenwaard.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Molenlanden i.o. - Klantdossier en zaakgericht werken

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kenmerk: IBMN-2018-GIE-RB-001

Het 360° klantdossier is dé pijler onder de dienstverlening van de gemeente aan haar inwoners en ondernemers. Met het klantdossier heeft de gemeente de ambitie, alle gegevens en activiteiten rond het individu in zijn of haar klantdossier te organiseren. In het verlengde daarvan is het ook de ambitie om de inwoner en ondernemer vervolgens regie op de eigen gegevens te gaan geven. Op deze wijze wil de gemeente optimale invulling geven aan de persoonlijke en maatwerk dienstverlening en middels inzage de vertrouwensband tussen inwoners en ondernemers met betrekking tot het gebruik van gegevens verbeteren.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33A
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Molenlanden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Op 1 januari 2019 ontstaat de nieuwe gemeente Molenlanden door de herindeling van gemeente Gies-senlanden en gemeente Molenwaard. Dit heeft enorme gevolgen voor de Informatievoorziening en de ICT. In dit kader is medio 2017 het programma I&ICT voor de fusiegemeenten Giessenlanden en Molen-waard geschreven. Onderdeel van dit programma I&ICT is de realisatie van een 360° klantdossier en zaakgericht werken.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Implementatieplan / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Visie op innovatie / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Demonstratie / Weging: 30
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdrachtgever wenst voor de duur van vier (4) jaren, met een optionele eenzijdige verlenging van drie (3) keer twee (2) jaren, een overeenkomst af te sluiten.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Vragen en/of nadere inlichtingen kunnen voor NvI 1 tot donderdag 3 mei 2018, 11:00 uur worden gesteld en voor NvI 2 tot donderdag 24 mei 2018, 11:00 uur.

Afdeling III: Juridische, economische, financiƫle en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke inschrijver op wie in de periode van de opgelopen vijf (5) jaar gelegen voorafgaande aanbestedingsdatum de verplichte uitsluitingsgronden ex artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 van toepassing zijn/waren.

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke combinatie (een samenwerkingsverband van ondernemers) waarvan voor één of meer van de deelnemers/combinanten in de periode van de opgelopen vijf (5) jaar gelegen voorafgaande aanbestedingsdatum de verplichte uit-sluitingsgronden ex artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 van toepassing zijn/waren.

Artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke inschrijver die in een omstandigheid verkeert zoals aangegeven in artikel 2.87 lid 1 sub a, b, c en h en van artikel 2.87 lid 2 Aanbestedingswet 2012.

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke combinatie (een samenwerkingsverband van ondernemers) waarvan voor één of meer van de deelnemers/combinanten artikel 2.87 lid 1 sub a, b, c en h en met artikel 2.87 lid 2 Aanbestedingswet 2012 van toepassing is.

III.1.2)Economische en financiƫle draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Eisen m.b.t. technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid

De geschiktheidseisen met betrekking tot de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid luiden als volgt:

Competentie 1:

Om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht dient de ondernemer/Inschrijver, conform artikel 2.93 lid 1 sub b en artikel 2.93 lid 3 Aanbestedingswet 2012, door middel van het aanleveren van een (vergelijkbaar) project op het gebied van het leveren en implementeren van zaakgericht werken op basis van SharePoint aan een publieke organisatie gelegen in de periode drie jaar voorafgaand aan aan-bestedingsdatum.

Competentie 2:

Om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht dient de ondernemer/Inschrijver, conform artikel 2.93 lid 1 sub b en artikel 2.93 lid 3 Aanbestedingswet 2012, door middel van het aanleveren van een (vergelijkbaar) project op het gebied van het implementeren van een 360° klantdossier/Klant Contact Systeem op basis van Microsoft Dynamics 365 bij een publieke organisatie gelegen in de periode drie jaar voorafgaand aan aanbestedingsdatum.

Competentie 3:

Om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht dient de ondernemer/Inschrijver, conform artikel 2.93 lid 1 sub b en artikel 2.93 lid 3 Aanbestedingswet 2012, door middel van het aanleveren van een (vergelijkbaar) project op het gebied van het onderhoud en support gedurende de gehele contractpe-riode van een, Klant Contact Systeem en Document Management Systeem bij een publieke organisatie gelegen in de periode drie jaar voorafgaand aan aanbestedingsdatum.

Uit de te overleggen referenties dient duidelijk en ondubbelzinnig de ervaring, zoals door de aanbestedende dienst wordt gevraagd, te blijken.

Het is inschrijver toegestaan om met één (1) referentie aan meerdere competenties te voldoen, mits duidelijk en ondubbelzinnig uit de opgave blijkt welke competenties dit betreffen. Indien inschrijver meer referenties indient dan gevraagd, dan zal het meerdere worden terzijde gelegd en zullen enkel de referenties tot het gevraagde aantal in de beoordeling worden meegenomen.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Op deze opdracht is een verplichting inzake Social Return van toepassing. De opdrachtnemer aan wie de opdracht gegund wordt dient 5% van de gefactureerde opdrachtsom (exclusief BTW), uitgezonderd het deel betreffende ‘levering’, aan te wenden aan Social Return inspanningen. Nadere invulling van het onderwerp Social Return zal pas na gunning, en in overleg met de Programma Manager van Adviespunt SR plaatsvinden.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/06/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/09/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/06/2018
Plaatselijke tijd: 11:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Rotterdam (Rotterdam)
Postbus 50959
Rotterdam
3007 BX
Nederland
Telefoon: +31 102971234

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/04/2018