Zondag 7 juni 2020 12:27:00
Sluit op 18-05-2018

Gemeente Molenlanden i.o. - Belastingapplicatie

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Inkoop Bureau Midden Nederland
Voorstraat 30
VIANEN
4132 AS
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gemeentemolenwaard.nl/

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Molenlanden i.o. - Belastingapplicatie

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdrachtgever, Molenlanden i.o. wenst een overeenkomst af te sluiten met een (1) professionele en betrouwbare ondernemer ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. De voorgenomen contractduur betreft een vaste periode van vijf (5) jaar, ingaande 1 januari 2019, met daarna de mogelijkheid om de overeenkomst vijf (5) maal met een jaar te verlengen. De totale potentiele contractduur bedraagt daarmee maximaal tien (10) jaar.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Molenlanedn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeente Giessenlanden en Molenwaard zullen per 1 januari 2019 overgaan in de nieuwe gemeente Molenlanden.

In de voorbereiding naar deze fusie is het van belang dat de diverse ICT-applicaties van de twee gemeenten worden geharmoniseerd en geïntegreerd.

Gemeente Giessenlanden voert de belastingtaken in eigen beheer uit. De gemeente Molenwaard heeft haar belastingtaken op dit moment uitbesteed aan Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW).

Besloten is om de taken rondom belastingen weer in z’n geheel in eigen beheer uit te gaan voeren. Dit betekent dat de gegevens van Molenwaard, thans ondergebracht bij SVHW, overgedragen dienen te worden aan de gemeente Molenlanden i.o. Vervolgens dienen de gegevens van de gemeente Giessenlanden en Molenwaard samengevoegd te worden in één database.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Na het verstrijken van deze looptijd kan de overeenkomst eenzijdig door de opdrachtgever met maximaal vijf (5) keer één (1) jaar, tot uiterlijk 31 december 2028 verlengd worden, waarna de overeenkomst van rechtswege eindigt zonder dat opzegging vereist is.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiƫle en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

UITSLUITNGSGRONDEN

Artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de Opdracht wordt uitgesloten, elke Inschrijver/combinatie (een samenwerkingsverband van ondernemers) op wie in de periode van 5 jaar gelegen voorafgaande aanbestedingsdatum de verplichte uitsluitingsgronden ex artikel 2.86 aanbestedingswet 2012 van toepassing zijn/waren.

Artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de Opdracht wordt uitgesloten, elke Inschrijver/combinatie (een samenwerkingsverband van ondernemers) die in een omstandigheid verkeert zoals aangegeven in artikel 2.87 lid 1 sub b en j.

III.1.2)Economische en financiƫle draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

TECHNISCHE EN BEROEPSBEKWAAMHEID

De bewijsstukken in verband met het bepaalde in de paragrafen 3.2.1 en 3.2.1.1 voornoemd als bedoeld in de artikel 2.93 lid 1 sub b t/m k, 2.93 lid 2, 2.96 en 2.102 lid 1 Aanbestedingswet 2012 zijn:

Competentie 1:

Aanleveren van een lijst van de voornaamste (vergelijkbare) projecten op het gebied van het leveren van een belastingapplicatie aan een publieke organisatie gelegen in de periode drie jaar voorafgaand aan aanbestedingsdatum, naar tevredenheid van de desbetreffende opdrachtgever, werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren zijn geschiktheid te bewijzen.

Competentie 2:

Aanleveren van een lijst van de voornaamste (vergelijkbare) projecten op het gebied van het implementeren van een belastingapplicatie, waarbij sprake is van de migratie van data vanuit twee systemen naar één systeem, bij een publieke organisatie gelegen in de periode drie jaar voorafgaand aan aanbestedingsdatum, naar tevredenheid van de desbetreffende opdrachtgever, werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren zijn geschiktheid te bewijzen.

Competentie 3:

Aanleveren van een lijst van de voornaamste (vergelijkbare) projecten op het gebied van het onderhoud en support gedurende de gehele contractperiode van een belastingapplicatie bij een publieke organisatie gelegen in de periode drie jaar voorafgaand aan aanbestedingsdatum, naar tevredenheid van de desbetreffende opdrachtgever, werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren zijn geschiktheid te bewijzen.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Op deze opdracht is een verplichting inzake Social Return van toepassing. De opdrachtnemer aan wie de opdracht gegund wordt dient 5% van de gefactureerde opdrachtsom (exclusief BTW), uitgezonderd het deel betreffende ‘levering’, aan te wenden aan Social Return inspanningen.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot dit aanbestedingsdocument inclusief bijlagen en (eventueel) de overige aanbestedingsdocumenten als bedoeld in de artikelen 2.53 en 2.54 Aanbestedingswet 2012 dienen via ABK te worden gesteld. De vragen en nadere inlichtingen als hiervoor bedoeld kunnen worden gesteld tot de in de aankondiging vermelde datum en tijdstip.

COMMUNICATIE

Alle communicatie aangaande de aanbestedingsprocedure verloopt uitsluitend via een medewerker van Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN). Het is ondernemers, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, verboden om contact te zoeken met, of informatie in te winnen bij, andere betrokkenen van de opdrachtgever bij de aanbestedingsprocedure

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Rotterdam (Rotterdam)
Postbus 50959
Rotterdam
3007 BX
Nederland
Telefoon: +31 102971234

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/03/2018