Donderdag 13 augustus 2020 07:55:00
Sluit op 25-05-2018

Gemeente Molenlanden i.o. - Burgerzakensysteem

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Molenlanden i.o.
p/a Postbus 5
Bleskensgraaf
2970 AA
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL33A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gemeentemolenwaard.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Molenlanden i.o. - Burgerzakensysteem

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kenmerk: IBMN-2017-GIE-JH-001

De gemeente Giessenlanden en de gemeente Molenwaard worden per 1 januari 2019 heringedeeld tot de gemeente Molenlanden. Voor de nieuwe gemeente zijn nieuwe uitgangspunten vastgesteld en ook op het gebied van informatievoorziening is een nieuwe dienstverleningsvisie ontwikkeld. Om de werkprocessen van de twee gemeenten te harmoniseren dient er per 1 januari 2019 één nieuw burgerzakensysteem (verder ook wel genoemd: de Oplossing) te zijn geïmplementeerd. Tevens dienen de huidige twee basisregistraties samengevoegd te worden tot één nieuwe basisregistratie personen voor de gemeente Molenlanden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33A
Voornaamste plaats van uitvoering:

gemeente Molenlanden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Opdracht omvat het leveren, inrichten, implementeren, koppelen, operationaliseren, in stand houden en doorontwikkelen van een burgerzakensysteem voor de gemeente Molenlanden voor de duur van de Overeenkomst.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 75
Prijs - Weging: 25
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2018
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Overeenkomst heeft een looptijd van vier jaren en drie maanden. Het betreft de periode 1 september 2018 tot 1 januari 2023. Na het verstrijken van deze looptijd kan de Overeenkomst eenzijdig door de Opdrachtgever maximaal driemaal met twee jaar worden verlengd, tot uiterlijk 31 december 2028.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

In het kader van BVP wordt van de Inschrijvers verwacht dat ze naast een voorgestelde Oplossing (met een bijbehorende inschrijfprijs) tevens een kansendossier aanleveren. Kort gezegd houdt dat in dat de Inschrijver in dat dossier kansen voor het project identificeert (dit zijn “waarde toevoegende opties”). Inschrijver dient kort te beschrijven op welke wijze de kans waarde toevoegt aan het project. Daarbij moet hij tevens een separate financiële onderbouwing en meerprijs opgeven indien de uitvoering van de kans niet in de inschrijfprijs zit (zonder duidelijke meerprijs wordt de kans geacht in de inschrijfprijs te zitten).

Naast het kansendossier worden ook twee specifieke opties uitgevraagd, te weten het leveren van een gegevensdistributie oplossing en een ESB oplossing die in aanvulling op de aangeboden Oplossing afgenomen kunnen worden.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De vragen en nadere inlichtingen kunnen worden gesteld tot maandag 23 april 2018, 11:00.

Afdeling III: Juridische, economische, financiƫle en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de Opdracht wordt uitgesloten, elke Inschrijver/Combinatie op wie in de periode van 5 jaar gelegen voorafgaande aanbestedingsdatum de verplichte uitsluitingsgronden ex artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 van toepassing zijn/waren.

Artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de Opdracht wordt uitgesloten, elke Inschrijver/Combinatie die in een omstandigheid verkeert zoals aangegeven in artikel 2.87 lid 1 sub b Aanbestedingswet 2012.

III.1.2)Economische en financiƫle draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Eisen m.b.t. technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid

Om in aanmerking te komen voor gunning van de Opdracht dient de Ondernemer/Inschrijver zijn bekwaamheid aan te tonen met betrekking tot essentiële onderdelen (kerncompetentie) van de onderhavige Opdracht. Inschrijver dienst derhalve een referentie op te geven, welke ten hoogste drie (3) jaren geleden is afgerond, gerekend vanaf de sluitingstermijn van het indienen van de inschrijvingen.

De referentie dient te voldoen aan de volgende kerncompetentie:

Het naar tevredenheid en tijdig leveren en implementeren van een burgerzakensyteem aan een gemeentelijke organisatie, waarbij sprake is van een gemeentelijke herindeling waarbij data uit minimaal twee verschillende burgerzakensystemen (van verschillende Ondernemers) gemigreerd moest worden naar één nieuw systeem.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Op deze opdracht is een verplichting inzake Social Return van toepassing. De Opdrachtnemer aan wie de Opdracht gegund wordt dient 5% van de gefactureerde opdrachtsom (exclusief BTW), uitgezonderd het deel betreffende ‘levering’, aan te wenden aan Social Return inspanningen. Nadere invulling van het onderwerp Social Return zal pas na gunning en in overleg met de Programma Manager van Adviespunt SR plaatsvinden.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Door de Gemeente wordt een informatiebijeenkomst belegd waarin een toelichting wordt gegeven op het project (inhoudelijk) en de wijze van aanbesteden. Tijdens deze bijeenkomst bestaat eveneens de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Deze bijeenkomst heeft een zuiver informatief karakter, wat betekent dat er door de Aanbestedende dienst geen verslag zal worden opgesteld. Indien u van mening bent dat bepaalde informatie toch onderdeel moet worden van de aanbestedingsstukken, dan dient u hierover ook een schriftelijke vraag te stellen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen. Het is de verantwoordelijkheid van de Inschrijver om een volledig beeld te krijgen van de huidige en gewenste situatie (voor zover dit beeld nog niet compleet is na het lezen van de aanbestedingsstukken). Dit inzicht kan voor u van belang zijn aangezien Aanbestedende dienst geen voorbehouden, aannames en randvoorwaarden accepteert.

De informatiebijeenkomst staat gepland op vrijdag 20 april 2018, vanaf 10:00 uur en vindt plaats op locatie: zalencentrum De Spil te Bleskensgraaf. U kunt zich aanmelden bij de receptie. Deelname aan de informatiebijeenkomst is verplicht en voor maximaal twee deelnemers per Inschrijver.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Nederland
Telefoon: +31 302233000

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/04/2018