Donderdag 13 augustus 2020 07:36:00
Sluit op 25-05-2018

Gemeente Molenlanden i.o. - Burgerzakensysteem

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Molenlanden i.o.
p/a Postbus 5
Bleskensgraaf
2970 AA
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL33A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gemeentemolenwaard.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Molenlanden i.o. - Burgerzakensysteem

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kenmerk: IBMN-2017-GIE-JH-001

De gemeente Giessenlanden en de gemeente Molenwaard worden per 1 januari 2019 heringedeeld tot de gemeente Molenlanden. Voor de nieuwe gemeente zijn nieuwe uitgangspunten vastgesteld en ook op het gebied van informatievoorziening is een nieuwe dienstverleningsvisie ontwikkeld. Om de werkprocessen van de twee gemeenten te harmoniseren dient er per 1 januari 2019 één nieuw burgerzakensysteem (verder ook wel genoemd: de Oplossing) te zijn geïmplementeerd. Tevens dienen de huidige twee basisregistraties samengevoegd te worden tot één nieuwe basisregistratie personen voor de gemeente Molenlanden.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33A
Voornaamste plaats van uitvoering:

gemeente Molenlanden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Opdracht omvat het leveren, inrichten, implementeren, koppelen, operationaliseren, in stand houden en doorontwikkelen van een burgerzakensysteem voor de gemeente Molenlanden voor de duur van de Overeenkomst.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 75
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

In het kader van BVP wordt van de Inschrijvers verwacht dat ze naast een voorgestelde Oplossing (met een bijbehorende inschrijfprijs) tevens een kansendossier aanleveren. Kort gezegd houdt dat in dat de Inschrijver in dat dossier kansen voor het project identificeert (dit zijn “waarde toevoegende opties”). Inschrijver dient kort te beschrijven op welke wijze de kans waarde toevoegt aan het project. Daarbij moet hij tevens een separate financiële onderbouwing en meerprijs opgeven indien de uitvoering van de kans niet in de inschrijfprijs zit (zonder duidelijke meerprijs wordt de kans geacht in de inschrijfprijs te zitten).

Naast het kansendossier worden ook twee specifieke opties uitgevraagd, te weten het leveren van een gegevensdistributie oplossing en een ESB oplossing die in aanvulling op de aangeboden Oplossing afgenomen kunnen worden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 066-146360
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Burgerzakenapplicatie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PinkRoccade Local Government B.V.
's Hertogenbosch
Nederland
NUTS-code: NL41
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Nederland
Telefoon: +31 302233000

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/10/2018